Instruktor zawodu w branżach budowlanej, ogrodniczej i gastronomicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH ZATRUDNIENIA

NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA

Centrum Integracji Społecznej

ul. Stróżowska 15

38 –500 Sanok

poszukuje kandydatów do zatrudnienia na stanowisko Instruktor zawodu w branżach budowlanej, ogrodniczej i gastronomicznej w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie

Miejsce wykonywania pracy - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

1. Wymagania niezbędne:

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

2) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( świadczenie kandydata),

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4) wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe

5) posiada nieposzlakowaną opinię,

2. Wymagania dodatkowe:

2.1. Wiedza z zakresu :

1) pedagogiki

2) psychologi

2.2. Wymagane cechy osobowe:

1) cierpliwość

2) dyskrecja,

3) uczciwość,

4) życzliwość,

5) komunikatywność,

2.3 Wymagane umiejętności:

1) umiejętności praktyczne zawodu ( budownictwo, ogrodnictwo lub gastronomia)

2) umiejętności zawodowe z zakresu metod i technik psychoterapii,

3) opracowywanie indywidualnych wskazań reintegracji społecznej

3. Zakres zadań:
1) współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w CIS podczas rekrutacji uczestników
2) prowadzenie zgodnie z programem zajęć praktycznych,
3) współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
4) motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy oraz zdolności praktycznych

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- CV,

- list motywacyjny,

- koncepcja pracy z ludźmi – konspekt

- oświadczenie zapoznania się z modelem Centrum Integracji Społecznej

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Zasady rekrutacji :

Wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej ( która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test psychologiczny, test kwalifikacyjny).

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Instruktor zawodu w branży ….................... w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w terminie : od dnia 02 października 2012r. do dnia 12 października 2012r. ( decyduje data wpływu do Starostwa )

lub przesłać na adres :

Centrum Integracji Społecznej w organizacji

Rynek 1,

38 – 500 Sanok

Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 października 2012r. decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku .