Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Praca

Nabór na wolne stanowisko pracy: Audytor wewnętrzny

Sanok, dnia 15.01.2013 r.

Starostwo Powiatowe w Sanoku

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY 2/5 ETATU

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wyższe wykształcenie,

e) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku audytora,

f) kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

- złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

- uprawnienia biegłego rewidenta, lub

- dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego (zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) biegła obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),

b) znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski) – potwierdzona certyfikatem lub zaświadczeniem.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki,

b) prowadzenie zadań audytu wewnętrznego,

c) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu,

d) przygotowanie programu zadania audytowego,

e) przygotowanie rocznego planu audytu,

f) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

d) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu- zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopia umowy o pracę,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopia dowodu osobistego,

g) dokument potwierdzający niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

5. Zasady rekrutacji :

Wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej ( która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test psychologiczny, test kwalifikacyjny)

W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z KRS oraz zaświadczenie o zdolności do pracy na ww. stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, w biurze obsługi Petenta (I piętro pok. nr 1) lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego” w terminie do dnia 05.02.2013 r. (liczy się data wpływu do Starostwa).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz tablicy informacyjnej w siedzibie przy ul. Rynek 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.).

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
17 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
17 stycznia 2013
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
27 marca 2013
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
17 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
17 stycznia 2013
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
17 stycznia 2013
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
17 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
17 stycznia 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
17 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
17 stycznia 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)