Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Praca

Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor

Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat (umowa na czas nieokreślony)

Miejsce wykonywania pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,

ul. Jezierskiego 21

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor

1. Do naboru może przystąpić kandydat, który:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

2. Informacja o warunkach pracy :

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, w pomieszczeniach przy stałym sztucznym oświetleniu oraz z dopływem dużej ilości informacji i gotowości do odpowiedzi.

3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie

- posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy

- ukończony kurs języka migowego w stopniu co najmniej podstawowym

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia

4. Wymagania dodatkowe:

- biegła znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej,

- posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych,

- dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów TYLDA WORD, EXCEL)

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole

5. Zakres odpowiedzialności:

1) Prowadzenie działalności przypisanej do właściwości PCPR.

2) Kulturalna i terminowa obsługa wszystkich mieszkańców powiatu w zakresie spraw objętych działalnością PCPR.

3) Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Dyrektora.

4) Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, Zarządu Powiatu oraz z innych przepisów szczegółowych wynikających z ustaw i rozporządzeń.

5) Sporządzanie sprawozdawczości i innych prac statystycznych oraz przekazywanie ich właściwym organom.

6) Usprawnianie metod i form organizacji w celu poprawy funkcjonowania PCPR.

7) Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków skierowanych przez Dyrektora.

8) Współpraca z innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu działania PCPR.

9) Współpraca z Główną Księgową w zakresie utrzymania dyscypliny budżetowej i realizacji wymogów ustawy o finansach publicznych.

10) Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.

11) Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych.

12) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

6. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

- Podpisane CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- oświadczenie kandydata, że posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Inspektor-Zespół Obsługi PFRON w PCPR w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w terminie : do dnia 21 grudnia 2012r. ( decyduje data wpływu)

lub przesłać na adres :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Jezierskiego 21 38-500 Sanok

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

Po upływie terminu do złożenia dokumentów komisja konkursowa powołana przez Dyrektora zaprosi:

- w przypadku gdy liczba aplikacji spełniających wymagania formalne będzie większa od 5, na napisanie testu,

- w przypadku gdy liczba aplikacji spełniających wymagania formalne będzie mniejsza lub równa 5, na rozmowę kwalifikacyjną .

O dacie i miejscu spotkania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (013-46-46-580)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Sanoku

Jan Paszkiewicz

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
10 grudnia 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
10 grudnia 2012
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
28 grudnia 2012
Nazwa pliku
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
28 grudnia 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
28 grudnia 2012
Nazwa pliku
Wynik konkursu na wolne stanowisko urzednicze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
28 grudnia 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
28 grudnia 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)