Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Praca

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. finansowo-księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat (umowa na czas określony)

Miejsce wykonywania pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,

ul. Jezierskiego 21

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. finansowo-księgowych

1. Do naboru może przystąpić kandydat, który:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

2. Informacja o warunkach pracy :

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, w pomieszczeniach przy stałym sztucznym oświetleniu oraz z dopływem dużej ilości informacji i gotowości do odpowiedzi.

3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne, preferowana specjalność rachunkowość

- posiadanie co najmniej 4 letniego stażu pracy w księgowości, preferowana budżetowa,

- umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych.

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia

4. Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości,

- znajomość ogólnych zasad klasyfikacji budżetowej,

- dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów WORD, EXCEL),

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole

5. Zakres odpowiedzialności:

1. obsługa finansowo – księgowa Centrum,

2. współdziałanie z bankiem prowadzącym obsługę Centrum,

3. bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Centrum,

6. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu Centrum oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

7. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków strukturalnych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

8. opracowywanie materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków Centrum,

9. rozliczanie inwentaryzacji,

10. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

11. obsługa finansowo- księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

12. rozliczanie delegacji służbowych,

13. kontrola poprawności sprawozdań budżetowych sporządzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

14. opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań opisowych z realizacji budżetu Centrum,

15. kontrola finansowa w zakresie prawidłowości umów zawieranych przez PCPR, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, terminowego regulowania należności oraz dochodzenia roszczeń spornych,

16. podejmowanie czynności związanych z egzekucją należności i wystawianiem tytułów wykonawczych,

17. podejmowanie czynności związanych z zasądzeniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

18. prowadzenie spraw dotyczących współfinansowania przez gminę pobytu małoletnich dzieci w pieczy zastępczej,

19. organizacja i obsługa narad roboczych w zakresie zadań działu,

20. prowadzenie spraw osobowych pracowników Centrum Pomocy,

21. prowadzenie spraw socjalnych,

22. przygotowanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

23. organizacja szkoleń,

24. sporządzanie zakresów czynności dla pracowników,

6. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

- Podpisane CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- oświadczenie kandydata, że posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Koordynator usług pomocy społecznej i współpracy ze społecznością lokalną w PCPR w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w terminie : do dnia 29 października 2012r. ( decyduje data wpływu)

lub przesłać na adres :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Jezierskiego 21 38-500 Sanok

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

Po upływie terminu do złożenia dokumentów komisja konkursowa powołana przez Dyrektora zaprosi:

- w przypadku gdy liczba aplikacji spełniających wymagania formalne będzie większa od 5, na napisanie testu,

- w przypadku gdy liczba aplikacji spełniających wymagania formalne będzie mniejsza lub równa 5, na rozmowę kwalifikacyjną .

O dacie i miejscu spotkania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (013-46-46-580)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Sanoku

Jan Paszkiewicz

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
18 października 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
18 października 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
5 listopada 2012
Nazwa pliku
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
30 października 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
30 października 2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
5 listopada 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
5 listopada 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)