Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Praca

Koordynator usług pomocy społecznej i współpracy ze społecznością lokalną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Nabór na stanowisko urzędnicze – Koordynator usług pomocy społecznej i współpracy ze społecznością lokalną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat (umowa na czas określony)

Miejsce wykonywania pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,

ul. Jezierskiego 21

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Koordynator usług pomocy społecznej i współpracy ze społecznością lokalną

1. Do naboru może przystąpić kandydat, który:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

2. Informacja o warunkach pracy :

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, w pomieszczeniach przy stałym sztucznym oświetleniu oraz z dopływem dużej ilości informacji i gotowości do odpowiedzi.

3. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

2) co najmniej pięcioletni staż pracy

3) biegła znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, pieczy rodzinnej i prawa zamówień publicznych,

4) biegła znajomość zasad prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi typu prawnego (podstawa: opracowanie Zespołu Ekspertów „Standard specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi” – dostępny w PCPR lub na stronie: www. wrzos.gov.pl)

5) biegła znajomość zasad wdrażania „Modelu usług o określonym standardzie w powiecie” (podstawa: opracowanie Zespołu Ekspertów w tytule jak wyżej – dostępny w PCPR lub na stronie: www. wrzos.gov.pl)

6) znajomość przepisów z zakresu kpa,

4. Wymagania dodatkowe:

7) co najmniej 4 letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

8) znajomość przepisów z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotyczących funduszy celowych,

9) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

10) podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego,

5. Zakres odpowiedzialności:

- analiza potrzeby realizacji usługi we współpracy ze środowiskiem lokalnym;

- przygotowanie informacji o potrzebach i zasobach lokalnych, szczególnie dotyczących

- wykonywania usług pomocy społecznej;

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi działającymi w obszarze pomocy społecznej;

- przygotowywanie materiałów umożliwiających wybór zakresu i formy realizacji usługi;

- podejmowanie działań w celu pozyskania innych źródeł finansowania niż z budżetu powiatu;

- prowadzenie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy w formie zlecania zadań i zawierania partnerstw w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie;

- prowadzenie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy w formie kupowania usług w trybie pzp;

- prowadzenie postępowań dla innych form realizacji usług;

- prowadzenie nadzoru i monitoringu usług;

- dokonywanie ewaluacji i przygotowanie raportu ewaluacyjnego z wykonania usług.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- CV,

- list motywacyjny,

- koncepcja pracy – opracowana na podstawie opracowań w p-kcie 3 i 4

ust. 3, którą kandydat będzie realizował w przypadku zatrudnienia

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Koordynator usług pomocy społecznej i współpracy ze społecznością lokalną w PCPR w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w terminie : od dnia 11 października 2012r. do dnia 22 października 2012r. ( decyduje data wpływu)

lub przesłać na adres :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Jezierskiego 21 38-500 Sanok

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

Po upływie terminu do złożenia dokumentów komisja konkursowa powołana przez Dyrektora zaprosi:

- w przypadku gdy liczba aplikacji spełniających wymagania formalne będzie większa od 5, na napisanie testu,

- w przypadku gdy liczba aplikacji spełniających wymagania formalne będzie mniejsza lub równa 5, na rozmowę kwalifikacyjną .

O dacie i miejscu spotkania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (013-46-46-580)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Sanoku

Jan Paszkiewicz

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
11 października 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
11 października 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
5 listopada 2012
Nazwa pliku
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
30 października 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
30 października 2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
5 listopada 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
5 listopada 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)