Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Praca

Specjalista reintegracji społecznej - terapeuta w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Sanok, 01.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 322.1.002.2020

I. ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

ul. Stróżowska 16

38-500 Sanok

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Kod CPV:

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne;

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty reintegracji społecznej - terapeuty w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

Zakres działania obejmuje szeroko pojętą reintegrację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Sanockiego, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.

  1. Główny zakres czynności specjalisty Terapeuty obejmuje:

- prowadzenie, zgodnie z opracowanym programem, zajęć z zakresu reintegracji społecznej;

- opracowanie narzędzi do pomiaru umiejętności i wiadomości uczestników CIS;

- systematyczny monitoring uczestników CIS w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć;

- współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w CIS w zakresie monitoringu;

- współpraca ze specjalistami podczas rekrutacji uczestników;

- współtworzenie IPZS;

- integracja grupy.

Do zadań wspólnych specjalistów (psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego) należeć będzie:

  • prowadzenie zajęć edukacyjnych (uzupełnianie deficytów edukacyjnych) z zakresu:

- trening umiejętności skutecznej komunikacji;

- rozbudzania asertywności wśród uczestników;

- nauka radzenia sobie ze stresem;

- nauka pełnienia ról społecznych i rodzinnych;

- poruszanie kwestii równościowych (przemoc w rodzinie, przemoc wobec kobiet
i mężczyzn, rola matki i ojca, zwiększenie zaangażowania ojców w wychowanie dziecka, prawa pracownicze w kontekście równości płci, kwestie godzenia życia zawodowego z prywatnym, podział obowiązków);

- kształcenie umiejętności życiowych (w tym racjonalne gospodarowanie własnymi zasobami, kształcenie zdrowotne, obywatelskie);

- kształcenie ogólne (wyrównywanie deficytów w wykształceniu podstawowym),

- opieka nad uczestnikami podczas tzw. innych form reintegracji społecznej (imprez lokalnych, dni otwartych CIS, wyjść do kina, teatru, muzeum itp., objazdów po inicjatywach lokalnych)

  1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych/ psychoterapeutycznych,

- posiadają doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie,

- posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pożądane doświadczenie w pracy z uczestnikami CIS, KIS)

  1. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie (łączna ilość godzin zajęć w czasie realizacji zlecenia: 384)

Umowa zlecenie obejmować będzie prowadzenie:

- zajęć grupowych organizowanych w 1 grupie ok. 24 osoby, w częstotliwości

ok. 4 godz. na miesiąc,

- zajęć indywidualnych – średnio 3 godz. tygodniowo (12 godz. w miesiącu)

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

IV. OKRES GWARANCJI: nie dotyczy

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Specjalisty – Terapeuty w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej ul. Stróżowska 16, 38–500 Sanok, w godz. od 7:30 do 15:00 do dnia 15.06.2020 r.

lub przesłać na adres :

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

ul. Stróżowska 16

38 – 500 Sanok

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Integracji Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Kryterium Formalne:

Kandydat na Specjalistę Reintegracji Społecznej – terapeuta posiada:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne, kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych/ psychoterapeutycznych,

- doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie,

- co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pożądane doświadczenie w pracy z uczestnikami CIS, KIS).

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia w/w warunki na podstawie analizy złożonej oferty wraz z załącznikami.

Osoby, które spełnią kryterium formalne, zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferent zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

Kryterium merytoryczne:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie kryteria formalne, poddani zostaną ocenie merytorycznej.

Zamawiający dokona oceny merytorycznej kandydata na podstawie analizy złożonej oferty wraz z załącznikami oraz na podstawie odbytej rozmowy kwalifikacyjnej.

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert :

LP

Kryterium

Wartość

1.

Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego

60 %

2.

Zakres i jakość doświadczenia związane z pracą na danym stanowisku.

40 %

Kryterium 1 - Cena – Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, a punkty za kryterium ceny zostaną przyznane i obliczane według następującego wzoru:

A- Cena oferty:

A = (Am :Ac) x 100 pkt.

Gdzie:

A-liczba punktów za kryterium cena

Am-najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)

Ac- cena oferty badanej (w PLN)

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt.

Kryterium 2 - doświadczenie Wnioskodawcy – ocenione będzie na podstawie analizy dostarczonej przez Oferenta dokumentacji: CV, kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na danym stanowisku oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

- do 2-óch lat doświadczenia w dziedzinie – 30 pkt.

- powyżej 2-óch lat doświadczenia w dziedzinie - 50 pkt.

- do 2-óch lat doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - 30 pkt.

- powyżej 2-óch lat doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - 50 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego Oferenta, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.

Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = (A x 60 %) + (B x 40%)

gdzie:

A- Liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty

B- Liczba punków za kryterium: doświadczenie zawodowe Wykonawcy

Końcowy wynik (K) powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania identycznej łącznej liczby punktów przez Oferentów, wybrany zostanie Oferent który uzyskał większa liczbę punktów z kryterium nr 2 tzn. zakres i jakość doświadczenia.

Wykonawcy, którzy złożą oferty i wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany
w ofercie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Comiesięczna wypłata na podstawie przedłożonego rachunku do umowy zlecenia oraz karty czasu pracy.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako załącznik nr 1).

2. Oferta powinna:

a) zawierać pełną nazwę oferenta;

b) być sporządzona w języku polskim;

c) w ofercie prosimy o podanie ceny brutto;

d) cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Cena uwzględnia cenę jednej godziny oraz cenę ogółem. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Dokumenty wchodzące jako załączniki w skład oferty powinny być przedstawione w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

4. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERTAMI:

Lorenc Marian – Kierownik CIS w Sanoku, tel. kontaktowy 518-922-200.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
  • CV zgodne ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 2);
  • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: wzór_formularz ofertowy,

Załącznik nr 2: wzór_CV.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Sanoku z siedzibą w Sanoku 38-500 przy ul. Stróżowskiej, NIP: 687-19-56-940, REGON: 180889413
Tel.: 518-900-200 e-mail: cis@powiat-sanok.pl zwane dalej „Administratorem”.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda będąca podstawą przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do na postawie zgód przed ich wycofaniem.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 czerwca 2020
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
18 czerwca 2020
Nazwa pliku
Uruchomienie postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 czerwca 2020
Nazwa pliku
Wzór CV
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 czerwca 2020
Nazwa pliku
Formularz ofertowy terapeuta
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 czerwca 2020
Nazwa pliku
Zapytanie terapeuta
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 czerwca 2020
Nazwa pliku
Wynik naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 czerwca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 czerwca 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)