Psycholog

Sanok,2012-10-15

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że z przyczyny uchybień formalnych w trybie ogłoszenia naboru, unieważnia niniejsze postępowanie w sprawie naboru na stanowisko: psycholog w PCPR w Sanoku. Równocześnie informuję, że ogłoszenie o właściwej treści ukaże się w najbliższym czasie.

Dyrektor PCPR w Sanoku

Jan Paszkiewicz


OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na wolne stanowisko: Psycholog.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Jezierskiego 21

38 –500 Sanok

Dyrektor PCPR poszukuje kandydatów na wolne stanowisko – Psycholog w PCPR

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres od 1 listopada 2012 do 30 listopada 2013 roku

Wymiar czasu pracy: – 15 godz. /m-c ( w tym :poradnictwo indywidualne – 2 godz. /tydzień + Zespół Interdyscyplinarny 2 razy / m-c po 3,5 godz.)

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

1. Wymagania niezbędne:

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych(oświadczenie kandydata),

2) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenie kandydata),

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4) wykształcenie wyższe psychologiczne

5) posiada nieposzlakowaną opinię,

2. Wymagania dodatkowe:

2.1. Wiedza z zakresu :

1) psychologii

2) zasad prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi typu psychologicznego (podstawa: opracowanie Zespołu Ekspertów „Standard specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi” – dostępny w PCPR lub na stronie: www. wrzos.gov.pl)

3) wdrażania „Modelu usług o określonym standardzie w powiecie” (podstawa: opracowanie Zespołu Ekspertów w tytule jak wyżej – dostępny w PCPR lub na stronie: www. wrzos.gov.pl)

4) podstaw w zakresie pieczy rodzinnej(podstawa: ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

5) podstaw w zakresie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) przepisów prawa

2.2. Wymagane cechy osobowe:

1) samodzielność,

2) empatia,

2) dyskrecja,

3) uczciwość,

4) życzliwość,

5) komunikatywność,

6) odporność emocjonalna

2.4 Wymagane umiejętności:

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, obejmującego relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodziny z dziećmi – typu psychologicznego, obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

- relacji rodzinnych;

- komunikacji wewnątrzrodzinnej;

- ról w rodzinie;

- wartości rodziny i każdego z jej członków (szczególnie ważne w sytuacji sprawowania przez rodzinę opieki nad osobą zależną).

3. Zakres zadań:

Usługa adresowana będzie do wszystkich typów rodzin z dziećmi, które w związku z zaburzoną komunikacją wewnątrzrodzinną, nieprawidłowo wykonywanymi rolami rodzinnymi i społecznymi, nieprawidłowymi relacjami między członkami rodziny, wymagają konsultacji, porady i wsparcia psychologicznego, które wpłyną na poprawę funkcjonowania rodziny wewnątrz jej struktury oraz w jej środowisku zamieszkania.

Chcemy w projekcie wypracować standard w którym: specjalistyczne poradnictwo=interdyscyplinarność działań.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- CV,

- list motywacyjny,

- koncepcja pracy – opracowana na podstawie opracowań w p-kcie 2 i 3

ust. 2.1, którą kandydat będzie realizował w przypadku zatrudnienia

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Zasady rekrutacji :

Wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji formalnej oraz selekcji merytorycznej na podstawie opracowanej koncepcji i rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Psycholog w PCPR w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w terminie : od dnia 11 października 2012r. do dnia 22 października 2012r. ( decyduje data wpływu) lub przesłać na adres :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Jezierskiego 21 38-500 Sanok

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (013-46-46-580)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Sanoku

Jan Paszkiewicz