Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Praca

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego

POWIATOWE CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU SANOCKIEGO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości
( nazwa stanowiska pracy )

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego Sanok, ul. Jagiellońska 22

38-500 Sanok

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: pełny etat


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku:

· wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości,

lub

· wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 4-letnia praktyka w księgowości,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

f) biegła znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem programu Word i Excel),

g) znajomość programów księgowych (preferowana znajomość aplikacji Finanse firmy Vulcan Sp. z o.o.),

h) znajomość zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.


2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa, m.in.:

· ustawy o rachunkowości,

· ustawy o finansach publicznych,

· ustawy Karta Nauczyciela,

· ustawy Kodeks Pracy

· ustawy o podatku od towarów i usług,

b) doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,

c) samodzielność, rzetelność i dobra organizacja pracy,

d) wysoka kultura osobista,

e) umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu i okoliczności,

f) umiejętność analizy i syntezy informacji.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowanie dla dyrektorów danych niezbędnych do opracowania projektów budżetu,

b) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z planem finansowym,

c) dekretacja dokumentów oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu jednostki oraz ZFŚS,

d) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,

e) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i jego aktualizacja,

f) systematyczne i chronologiczne księgowanie operacji finansowych,

g) rozliczanie finansowe projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,

h) wystawianie faktur, faktur korygujących, not księgowych,

i) obsługa rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,

j) terminowe regulowanie zobowiązań jednostek obsługiwanych,

k) bieżąca analiza wykonania planu finansowego szkół w zakresie zadań statutowych,

l) prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT, sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT-7, plików jpk,

m) przygotowanie niezbędnych informacji związanych ze sprawozdawczością w ramach Systemu Informacji Oświatowej,

n) zastępowanie innych pracowników jednostki na stanowiskach pracy w przypadku ich nieobecności,

o) archiwizacja dokumentów,

p) śledzenie zmian w przepisach prawa oraz ich interpretacja,

q) współpraca z dyrektorami szkół,

r) wykonywanie innych poleceń przełożonego.


4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV bez zdjęcia) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia - zaświadczenie),

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw obywatelskich,

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracą na wskazanym stanowisku,

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego,

i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji,

j) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10 stycznia 2019r. do godz. 15:00

Pod adres:

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych

Powiatu Sanockiego

ul.. Jagiellońska 22 (sekretariat)

38-500 Sanok

W zaklejonych kopertach z dopiskiem

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. księgowości w PCOJOPS”.

Aplikacje które wpłyną do PCOJOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok.

Dodatkowe informacje nożna uzyskać pod numerem telefonu 13 4652970.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

„Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego: kmarusia.centrum@powiat-sanok.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) art. 6 ust. 1 lit. c

- ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm),

- ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rekrutacji.


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego

Sanok, dnia 27 grudnia 2018r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 grudnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 grudnia 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
30 stycznia 2019
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 grudnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 grudnia 2018
Nazwa pliku
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
16 stycznia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
16 stycznia 2019
Nazwa pliku
Wynik naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 stycznia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 stycznia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)