Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Praca

Pedagog

Sanok,2012-10-15

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że z przyczyny uchybień formalnych w trybie ogłoszenia naboru, unieważnia niniejsze postępowanie w sprawie naboru na stanowisko: pedagog w PCPR w Sanoku. Równocześnie informuję, że ogłoszenie o właściwej treści ukaże się w najbliższym czasie.

Dyrektor PCPR w Sanoku

Jan PaszkiewiczOGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na wolne stanowisko: Pedagog.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Jezierskiego 21

38 –500 Sanok

Dyrektor PCPR poszukuje kandydatów na wolne stanowisko – Pedagog w PCPR

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres od 1 listopada 2012 do 31 listopada 2013 roku.

Wymiar czasu pracy: – 15 godz. /m-c w tym: poradnictwo indywidualne – 2 godz. /tydzień + Zespół Interdyscyplinarny 2 razy / m-c po 3,5 godz.)

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

1. Wymagania niezbędne:

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych(oświadczenie kandydata),

2) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenie kandydata),

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4) wykształcenie wyższe pedagogiczne (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza),

5) posiada nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:

2.1. Wiedza z zakresu :

1) pedagogiki

2) zasad prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi typu prawnego (podstawa: opracowanie Zespołu Ekspertów „Standard specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi” – dostępny w PCPR lub na stronie: www. wrzos.gov.pl)

3) wdrażania „Modelu usług o określonym standardzie w powiecie” (podstawa: opracowanie Zespołu Ekspertów w tytule jak wyżej – dostępny w PCPR lub na stronie: www. wrzos.gov.pl)

4) pieczy rodzinnej(podstawa: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

5) w zakresie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) innych przepisów prawa obowiązujących w systemie pomocy społecznej

2.2. Wymagane cechy osobowe:

1) samodzielność,

2) empatia,

3) dyskrecja,

3) uczciwość,

4) życzliwość,

5) komunikatywność,

6) odporność emocjonalna

2.3 Wymagane umiejętności:

Związane będą z wprowadzeniem standardu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi – typu pedagogicznego, który wpłynie na poprawę ich sytuacji poprzez:

- nabycie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo,

- wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, wzorców i tradycji rodzinnych, w celu poprawy jakości życia rodzinnego (np. poprzez zwiększenie satysfakcji w zakresie pełnienia roli rodzica; zwiększenia zainteresowania problemami i potrzebami rozwojowymi dziecka).

3. Zakres zadań:

Usługa obejmować będzie regulacje w szczególności z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej .

Usługa adresowana będzie do wszystkich typów rodzin z dziećmi, które w związku z zaburzoną komunikacją wewnątrzrodzinną, nieprawidłowo wykonywanymi rolami rodzinnymi i społecznymi, nieprawidłowymi relacjami między członkami rodziny, wymagają konsultacji, porady i wsparcia. Chcemy w projekcie wypracować standard w którym: specjalistyczne poradnictwo= interdyscyplinarność działań.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- CV,

- list motywacyjny,

- koncepcja pracy – opracowana na podstawie opracowań w p-kcie 2 i 3

ust. 2.1, którą kandydat będzie realizował w przypadku zatrudnienia

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Zasady rekrutacji :

Wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji formalnej oraz selekcji merytorycznej na podstawie opracowanej koncepcji i rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Pedagog w PCPR w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w terminie : od dnia 11 października 2012r. do dnia 22 października 2012r. ( decyduje data wpływu)

lub przesłać na adres :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Jezierskiego 21 38-500 Sanok

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (013-46-46-580)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Sanoku

Jan Paszkiewicz

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
11 października 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
11 października 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
15 października 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)