Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Praca

nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadrowo-płacowych w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego

POWIATOWE CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU SANOCKIEGO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadrowo-płacowych
( nazwa stanowiska pracy )


Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego Sanok, ul. Jagiellońska 22

38-500 Sanok

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: pełny etat


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku:

- wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy

- wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy

c) doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięcy na podobnym stanowisku

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

g) biegła znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem programu Word i Excel),

h) znajomość programów komputerowych: kadry Optivum, płace Optivum oraz Płatnik.


2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa, m.in.:

· ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2018 poz. 967),

· ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917),

· ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm),

· ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 894),

· Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 847 z póź.zm.),

· Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2191 z póź.zm).

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 936),

b) doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,

c) samodzielność, rzetelność i dobra organizacja pracy,

d) wysoka kultura osobista,

e) umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu i okoliczności,

f) umiejętność analizy i syntezy informacji.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników i prowadzenie pomocy ewidencyjnej do akt osobowych,
b) sporządzanie wszelkich umów o pracę,
c) sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników do których wystawiania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
d) sporządzanie decyzji urlopowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, listy obecności, ekwiwalent za urlop),
f) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
g) rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów m. in. Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela,
h) sporządzanie decyzji wypłaty nagród jubileuszowych, uznaniowych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
i) sporządzanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy i wynagradzania na wniosek pracownika,
j) współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
k) renty i emerytury do organu rentowego,
l) sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną sprawozdań w zakresie spraw personalnych i wynagradzania określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego,
m) sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do PFRON,
n) przygotowanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń na podstawie dokumentów dostarczonych przez szkoły, placówki,
o) przygotowywanie wypłat z ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
p) naliczanie wynagrodzeń sporadycznych / dodatkowe wynagrodzenia roczne / jednorazowe dodatki uzupełniające / nagrody jubileuszowe / ekwiwalentów / świadczeń urlopowych / odpraw emerytalnych, rentowych i odszkodowań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
q) naliczenie i wyrównywanie podwyżek wynagrodzeń,
r) naliczanie wysokości podstaw wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
s) przekazywanie do ZUS zaświadczeń płatnika składek dla pracowników uprawnionych do zasiłków po ustaniu zatrudnienia i pracowników pracodawcy zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
t) sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów zgłoszeniowych /zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin jak również świadczeniobiorców/ wszelkich zmian ubezpieczeniowych / raportów dla pracowników ,
u) sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników, zleceniobiorców,
v) sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
w) sporządzanie przelewów elektronicznych z wynagrodzeń na indywidualnych kontach pracowników oraz innych potrąceń z list płac,
x) sporządzanie przelewów elektronicznych składek ZUS,
y) dokonywanie wpisów dokumentów i pism przychodzących i wychodzących w książkach ewidencyjnych,
z) archiwizacja dokumentów,
aa) współpraca z dyrektorami szkół i placówek,
bb) obsługa programu komputerowego Kadry Optivum i Płace Optivum
cc) wykonywanie innych poleceń przełożonego


4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV bez zdjęcia) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia - zaświadczenie),

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw obywatelskich,

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracą na wskazanym stanowisku,

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego,

i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji,

j) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 26 czerwca 2018r. do godz. 15:00

Pod adres:

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych

Powiatu Sanockiego

ul.. Jagiellońska 22 (sekretariat)

38-500 Sanok

W zaklejonych kopertach z dopiskiem

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadrowo-płacowych w PCOJOPS”.

Aplikacje które wpłyną do PCOJOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok.

Dodatkowe informacje nożna uzyskać pod numerem telefonu 13 4652970.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu, praktycznego sprawdzenia umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

„Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego:kmarusia.centrum@powiat-sanok.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) art. 6 ust. 1 lit. c

- ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm),

- ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rekrutacji.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego

Sanok, dnia 13 czerwca 2018r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
13 czerwca 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
2 lipca 2018
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
13 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
13 czerwca 2018
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
13 czerwca 2018
Nazwa pliku
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 czerwca 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
2 lipca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
2 lipca 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)