Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości

POWIATOWE CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU SANOCKIEGO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości
( nazwa stanowiska pracy )

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego Sanok, ul. Jagiellońska 22

38-500 Sanok

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: pełny etat


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku:

· wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości,

lub

· wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 4-letnia praktyka w księgowości,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

f) biegła znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem programu Word i Excel),

g) znajomość programów księgowych (preferowana znajomość aplikacji Finanse firmy Vulcan Sp. z o.o.),

h) znajomość zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.


2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa, m.in.:

· ustawy o rachunkowości,

· ustawy o finansach publicznych,

· ustawy Karta Nauczyciela,

· ustawy Kodeks Pracy

· ustawy o podatku od towarów i usług,

b) doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,

c) samodzielność, rzetelność i dobra organizacja pracy,

d) wysoka kultura osobista,

e) umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu i okoliczności,

f) umiejętność analizy i syntezy informacji.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowanie dla dyrektorów danych niezbędnych do opracowania projektów budżetu,

b) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z planem finansowym,

c) dekretacja dokumentów oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu jednostki oraz ZFŚS,

d) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,

e) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i jego aktualizacja,

f) systematyczne i chronologiczne księgowanie operacji finansowych,

g) rozliczanie finansowe projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,

h) wystawianie faktur, faktur korygujących, not księgowych,

i) obsługa rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,

j) terminowe regulowanie zobowiązań jednostek obsługiwanych,

k) bieżąca analiza wykonania planu finansowego szkół w zakresie zadań statutowych,

l) prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT, sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT-7, plików jpk,

m) przygotowanie niezbędnych informacji związanych ze sprawozdawczością w ramach Systemu Informacji Oświatowej,

n) zastępowanie innych pracowników jednostki na stanowiskach pracy w przypadku ich nieobecności,

o) archiwizacja dokumentów,

p) śledzenie zmian w przepisach prawa oraz ich interpretacja,

q) współpraca z dyrektorami szkół,

r) wykonywanie innych poleceń przełożonego.


4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia - zaświadczenie),

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

f) kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw obywatelskich,

h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracą na wskazanym stanowisku,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego,

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.),

k) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych j.t. (Dz. U. z 2016 r poz. 902 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10 kwietnia 2018r. do godz. 1500

Na adres:

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Sanockiego

ul. Jagiellońska 22 (sekretariat)
38-500 Sanok

z dopiskiem na kopercie

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. księgowości w PCOJOPS”.

Aplikacje które wpłyną do PCOJOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 4652970.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu, praktycznego sprawdzenia umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego

Sanok, dnia 23 marca 2018r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 marca 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
8 maja 2018
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 marca 2018
Nazwa pliku
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
8 maja 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
8 maja 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)