Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Zawiadomienie Starosty Sanockiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

ZAWIADOMIENIE

o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu

projektu operatu opisowo – kartograficznego

Na podstawie art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2019r.725)

STAROSTA SANOCKI

informuje, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36,

w pok. nr 2 na parterze w terminie od 07 października 2019r. do 25 października 2019 (w dni robocze) w godz. od 730 do 1530

zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

Hołuczków, Kreców, Lachawa , Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Wola Krecowska

Projekt operatu opisowo – kartograficznego obejmuje:

· rejestr gruntów,

· rejestr budynków,

· rejestr lokali,

· kartoteki budynków,

· kartoteki lokali,

· mapę ewidencyjną.

Zgodnie z art. 24a ust.6 w/w ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów

i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo- kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków .Informację o tym Starosta Sanocki ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 września 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 września 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
2 września 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)