Zapytanie ofertowe – Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Zapytanie ofertowe –

Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Znak sprawy PZ. 8010.41.2019 Sanok, 2019-09-05

I. Wprowadzenie

Powiat Sanocki zwany dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2019 -2020.

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Sanocki ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Tel. (013) 46 52 900 (wew. 921) , fax (013) 46 52988

Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok obrotowy 2019 i 2020 obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. i 01.01.2020 do 31.12.2020 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ w Sanoku.

Informacje dotyczące badanej jednostki:

L.p.

Nazwa jednostki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

1.

Adres

Ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok

2.

Nr telefonu

0134656100

3.

Nr fax

0134656200

4.

Osoba do kontaktu/Stanowisko

Helena Łuszcz/ główny księgowy

5.

Rok rozpoczęcia działalności

1998

6.

Przedmiot działalności

całodobowe świadczenia zdrowotne

7.

Kapitał własny (w zł) 31.12.2018 r.

-11 071 501 zł

8.

Przychody ogółem (w zł) za 2018r.

77 494 951 zł

9.

Suma bilansowa (w zł) na 31.12.2018 r.

61 686 351 zł

10.

Wynik finansowy netto (w zł) na 31.12.2018r.

- 1 808 170 zł

11.

Liczba zatrudnionych w 2018 r.

777 etaty

12.

Szacunkowa liczba dokumentów księgowych

ok. 15 000

13.

Okres objęty badaniem

01.01.2019 – 31.12.2019r.

01.01.2020-31.12.2020r.

14.

Preferowany termin: 1)przeprowadzenia badania (zakończenie) 2)złożenie raportu i opinii

1) zakończenie 22.04.2020r/22.04.2021r.

2) 30.04.2020 r./30.04.2021r.

15.

Miejsce badania

Siedziba SPZOZ w Sanoku

16.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego według:

ustawy o rachunkowości

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełniania tych
warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

1) posiadające uprawnienia wymienione w art. 47 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421)

2) spełniające warunki określone w art. 56 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421)

3) posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) posiadających w swej strukturze wielospecjalistyczny szpital o przynajmniej 10 oddziałach (w tym dwa oddziały zabiegowe),

4) ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

V. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).

3) Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 56 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421)

4) Informacje o wykonawcy wraz z listą SPZOZ-ów, w których wykonawca w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego wraz ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta.

5) Potwierdzenie wykonania usługi, o której mowa w pkt.4

6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie SPZOZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spzoz-ów niezbędnych do wykonania usługi.

7) Oświadczenie w zakresie doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych spzoz-ów (wzór druku stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia)

8) Aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

9) Dowód opłacenia składki z tytułu polisy, o której mowa w pkt.8

10) Harmonogram badania na druku stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia

11) Do oferty należy dołączyć wzór umowy dotyczący wykonania zadania.

12) Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do minimum 40 godzin badania bilansu w siedzibie SPZOZ.

VI. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik nr 1

2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.

5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu.

6. Kopertę/opakowanie należy adresować na Zamawiającego adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku 38-500 Sanok ul. Rynek 1, z zaznaczeniem: „Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2019/2020 – oferta dla Pełnomocnika ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej”.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty cenowe należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Starostwo Powiatowe 38-500 Sanok ul. Rynek 1 biuro podawcze – parter budynku)
do dnia 30.09.2019r. (do godziny 14:30)

VIII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie

1. Najniższa cena ogółem za dwa lata – 80%,

2. Ilość godzin przeznaczonych do badania w siedzibie SPZOZ- 20%

IX. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty

Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania e-mailem i pisemnie.

X. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty nie podając przyczyny.

2. Zamawiającyzastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

3. Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Kierownik badanej jednostki.

4. Wymagany termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30.04.2020 r/30.04.2021r.

6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI. Wszelkich informacji udziela:


1. W zakresie przedmiotu zamówienia :

Główny Księgowy SP ZOZ w Sanoku - Helena Łuszcz nr tel.: 13 46 56 182

2. W zakresie zapytania ofertowego -

Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy SpołecznejBożena Pietruszka nr tel. 13 46 52 921

XII. Załączniki do zapytania :

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Oświadczenie – załącznik nr 2

3. Harmonogram – załącznik nr 3


Starosta Sanocki

Stanisław Chęć