Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Zapytanie ofertowe –

Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Znak sprawy PZ. 8010.16.2016 Sanok 2016-09-19

I. Wprowadzenie

Powiat Sanocki zwany dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2016 rok.

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Sanocki ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Tel. (013) 46 52 900 (wew. 921) , fax (013) 46 52988

Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ w Sanoku.

Informacje dotyczące badanej jednostki:

L.p.

Nazwa jednostki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

1.

Adres

Ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok

2.

Nr telefonu

0134656100

3.

Nr fax

0134656200

4.

Osoba do kontaktu/Stanowisko

Helena Łuszcz/ główny księgowy

5.

Rok rozpoczęcia działalności

1998

6.

Przedmiot działalności

całodobowe świadczenia zdrowotne

7.

Kapitał własny (w zł) 31.12.2015 r.

1.334.510 zł

8.

Przychody ogółem (w zł) za 2015r.

69.136.514 zł

9.

Suma bilansowa (w zł) na 31.12.2015 r.

48.897.312 zł

10.

Wynik finansowy netto (w zł) na 31.12.2015r.

Strata netto 2.240.495 zł

11.

Liczba zatrudnionych w 2015 r.

średnio 861 osób

12.

Szacunkowa liczba dokumentów księgowych

ok. 15 000

13.

Okres objęty badaniem

01.01.2016 – 31.12.2016 r.

14.

Preferowany termin: 1)przeprowadzenia badania (zakończenie) 2)złożenie raportu i opinii

1) zakończenie 14.04.2017 r.

2) 18.04.2017 r.

15.

Miejsce badania

Siedziba SPZOZ w Sanoku

16.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego według:

ustawy o rachunkowości

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełniania tych
warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

1) posiadające uprawnienia wymienione w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649),

2) spełniające warunki określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 6490)

3) posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) posiadających w swej strukturze wielospecjalistyczny szpital o przynajmniej 10 oddziałach (w tym dwa oddziały zabiegowe),

4) ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

V. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).

3) Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 56 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649).

4) Informacje o wykonawcy wraz z listą SPZOZ-ów, w których wykonawca w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego wraz ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta.

5) Potwierdzenie wykonania usługi, o której mowa w pkt.4

6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie SPZOZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spzoz-ów niezbędnych do wykonania usługi.

7) Oświadczenie w zakresie doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych spzoz-ów (wzór druku stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia)

8) Aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

9) Dowód opłacenia składki z tytułu polisy, o której mowa w pkt.8

10) Harmonogram badania na druku stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia

VI. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.

5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu.

6. Kopertę/opakowanie należy adresować na Zamawiającego adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku 38-500 Sanok ul. Rynek 1, z zaznaczeniem: „Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2016 – oferta dla Pełnomocnika ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej”.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty cenowe należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Starostwo Powiatowe 38-500 Sanok ul. Rynek 1 biuro podawcze – parter budynku)
do dnia 04.10.2016r. (do godziny 14:30)

VIII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

IX. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty

Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania fax-em i pisemnie. Ponadto zamieści wybór oferty na stronie internetowej bip.powiat-sanok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sanoku.

X. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty nie podając przyczyny.

2. Zamawiającyzastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

3. Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Kierownik badanej jednostki.

4. Wymagany termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 18.04.2017 r.

6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń (III piętro).

8. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: bip.powiat-sanok.pl

XI. Wszelkich informacji udziela:


1. W zakresie przedmiotu zamówienia :

Główny Księgowy SP ZOZ w Sanoku - Helena Łuszcz nr tel.: 13 46 56 182

2. W zakresie zapytania ofertowego -

Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy SpołecznejBożena Pietruszka nr tel. 13 46 52 921

XII. Załączniki do zapytania :

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. oświadczenie – załącznik nr 2

3. Wzór umowy – załącznik nr 3

4. Harmonogram – załącznik nr 4

Z up. STAROSTY

Wacław Krawczyk

WICESTAROSTA

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
19 września 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
19 września 2016
Nazwa pliku
zapytanie powiat 2016 biegly rewident
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
19 września 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
19 września 2016
Nazwa pliku
Formularz oferty Rewident SPZOZ w Sanoku 2016 załacznik nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
19 września 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
19 września 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie wyk. usł. - załacznik nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
19 września 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
19 września 2016
Nazwa pliku
umowa rewident SPZOZ w Sanoku 2016- załacznik nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
19 września 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
19 września 2016
Nazwa pliku
harmonogram - Załącznik nr 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
19 września 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
19 września 2016
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)