Wybór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Wybór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 30 kwietnia 2012 r. dokonał wyboru oferty i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Wybrano ofertę:

Lp.

Wnioskodawca- nazwa

oferenta projektu

Nazwa projektu- oferty

Wysokość

przyznanej

dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Nowosielcach

Zawody powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

5 000

O terminie podpisania umowy podmiot zostanie poinformowany