Wybór ofert i udzielenie dotacji na reaalizację zadań publicznych