Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Protokół z konsultacji

29.09.2014r.

Protokół

Z przeprowadzonych publicznych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego:
- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 19 września 2014r. do 26 września 2014r.
W wyżej wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu uchwały.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
30 września 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
30 września 2014
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
30 września 2014
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)