Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Projekt Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z tekstem Programu
w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian w formie pisemnego stanowiska, które można składać do Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sanoku lub drogą elektroniczną na adres: promocja2@powiat-sanok.pl

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Jednocześnie zaznaczamy, iż Program Współpracy stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa on bowiem cele, zasady i formy współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Termin konsultacji – od 10 października 2017r. do 16 października 2017r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 października 2017
Nazwa pliku
Zaproszenie do konsultacji wraz z uchwałą
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 października 2017
Nazwa pliku
Projket programu współpracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 października 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)