Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu i turystyki

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu i turystyki, których realizację w 2014 roku wspiera Powiat Sanocki

Zarząd Powiatu w Sanoku , działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XLVI/480/2013 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu i turystyki.

Informacje o konkursie wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej Powiatu Sanockiego www.powiat-sanok.pl w zakładce organizacje pozarządowe.