Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 31 października 2019r. o godz.900

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XIV Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

10.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Sanoku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sanoku.

12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu w Sanoku w sprawie utworzenia zespołu o nazwie Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 2.081 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 418.690 zł ).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 857.176 zł ).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 1.500 zł ).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 15.865 zł ).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 10.000 zł).

21.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi w zakresie przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów za zasadną.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na lata 2019 – 2021.

24. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

25. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

26. Informacja Starosty Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

27. Interpelacje i zapytania radnych.

28. Wnioski i oświadczenia.

29. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 października 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 października 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
28 października 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)