Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 29 kwietnia 2019r. o godz.1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

VII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Sprawozdanie Starosty Sanockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sanockiego za rok 2018.

8. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół Powiatu Sanockiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 5.000 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 200.000 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 29.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 100.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie wraz z aktami skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej na uchwałę Nr XLVI/347/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu i upoważnienie do wniesienia odpowiedzi na skargę.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
25 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
25 kwietnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)