Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 12 września 2018r. o godz.1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

LVII Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Informacja Dyrektora SPZOZ w Sanoku w sprawie stanu jednostki na koniec kadencji 2014-2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/411/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 400.000 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 4.500 zł)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 139.000 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 1.051 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 150.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 344.975 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 3.452.383 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 55.350 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2021 projektu pt.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia.

22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Och

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
11 września 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
11 września 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)