Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 25 kwietnia 2018r. o godz.1600
w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

LIII Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przejęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Sprawozdanie Starosty Sanockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 r.

8. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2017 r.

10.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

11.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jako organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sanockim za 2017 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Sanockiego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.

14. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/288/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/400/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa twoją szansą na zatrudnienie” w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą SP. z o.o., z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38-200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy -projekty konkursowe” oraz przyjęcie przez PUP w Sanoku zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w zakresie realizacji tego projektu w formie wkładu pieniężnego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 244.668 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 82.622 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 48.760 zł).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 17.000 zł).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 82.830 zł)

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 25.000 zł).

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski i oświadczenia.

25. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Och
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 kwietnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 kwietnia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)