Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 28 grudnia 2017r. o godz.1700

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XLVIII Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji. 2.Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2016 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2018 na terenie Powiatu Sanockiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Powiatem Krośnieńskim wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 29.440 zł)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 982.663 zł)

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zorganizowanie powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów kolejowych.

15. Debata nad uchwałą budżetową na 2018 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

b/ odczytanie Uchwały Nr VI/24/2017 z dnia 30.11.2017r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018

c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2018 rok.

d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu

e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,

f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018 - 2028 (w zał. uchwała Nr VI/23/2017 z dnia 30.11.2017r. RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028).

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność PowiatowegoUrzędu Pracy w Sanoku.

18. Interpelacje i zapytania Radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och