Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE
RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godz.1600

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XXXIX Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad


1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2016 rok.

8. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sanockim za 2016 rok.

9. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programu współpracy powiatu sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętego uchwałą Nr XVI/114/2015 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 29 X 2015r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 65.000 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 1.525.927 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bukowsko.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok

(kwota 25.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sanok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok

(kwota 5.000 zł ).

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania i zachowanie Starosty

Sanockiego.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia.

21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
25 kwietnia 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
25 kwietnia 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)