Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

z a w i a d a m i a

że w dniu 05 kwietnia 2016r. o godz. 1530

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XXIV Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad


1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2016-2022”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sanoku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2015r. Rady Powiatu Sanockiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Radoszyce - Granica Państwa nr 2261R kategorii drogi powiatowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście, zbywanej w drodze bezprzetargowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem Truskawiec.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2020.”

14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2015 rok.

15. Sprawdzanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim za 2015 rok.”

16. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętego uchwałą Nr LVIII/600/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 29 września 2014r.

17.Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego :

a) dz. nr 58/153,

b) dz. nr 58/158,

c) dz. nr 58/159.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och