Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego

GN.II.6840.2.2.201 Sanok, 27.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Sanockiego

działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2016, poz. 2147 z póź.zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm)

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sanockiego

położonej w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako:

 1. Działka nr 58/54 o pow. 0,1357 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr KS1S/00075825/5.
  Cena wywoławcza wynosi – 122.000,00 zł
  ( słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych)
  Wadium wynosi 15.000,00 zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, przy ulicy Kościuszki 36, pokój 24.
  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 2. Działka nr 58/55 o pow. 0,1605 ha, zabudowana parterowym budynkiem niemieszkalnym, objęta księgą wieczystą KW Nr KS1S/00075825/5.
  Cena wywoławcza wynosi – 421.140,00 zł
  ( słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści złotych)
  Wadium wynosi 42.000,00 zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2017r. o godz. 1030 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, przy ulicy Kościuszki 36, pokój 24.
  Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT .

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004r, zmienionego Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013r., nieruchomość obejmująca działki nr 58/54 i nr 58/55 położona jest w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym symbolem –
„ 5U - Teren zabudowy usługowej”.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyżej podanych wysokościach na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były najpóźniej w dniu 9 listopada 2017r.

Dowód wpłacenia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cenę, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu (brutto), pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Sanockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Uczestnicy przetargu powinni posiadać dokument tożsamości.

Osoba reprezentująca uczestnika przetargu powinna przedłożyć notarialne pełnomocnictwo upoważniające do działania w postępowaniu przetargowym.

Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu Sanockiego może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24. Telefon: (13) 4657612.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
2 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
2 października 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)