Obwieszczenie z dnia 17.03.2020r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowe budynku obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w miejscowości Odrzechowa

OBWIESZCZENIE

z dnia 17.03.2020r.

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z dnia 2020r. poz. 256 )

STAROSTA SANOCKI

ZAWIADAMIA

że w dniu 17.03.2020r. została wydana decyzja Nr 127/20 o udzieleniu dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. z/s Odrzechowa, ul. Rymanowska 67 pozwolenia na budowę budynku obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego do 115DJP na działkach o nr ewid. 1101/16, 1101/18 w miejscowości Odrzechowa.”

Decyzja ta dotyczy przedsięwzięcia mogącą znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz aktami sprawy (AB.6740.3.10.2020) można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36 pok. 28 w godzinach 730- 1530.

Podane obwieszczenie do publicznej wiadomości następuje poprzez:

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku,

- w prasie lokalnej,

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarszyn,

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zarszyn,

- na tablicy ogłoszeń przy sklepie spożywczym ABC - ul. Środkowa w/m Odrzechowa,

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia