OBWIESZCZENIE z dnia 06 grudnia 2013r.

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 06 grudnia 2013r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

STAROSTA SANOCKI

ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

(znak sprawy : AB.6740.9.1.2013)

na wniosek Zarządu Powiatu w Sanoku, z dnia 14.11.2013r.zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+ 616” objętego wnioskiem tj. na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Tyrawa Solna, jednostce ewidencyjnej Gmina Sanok , tj. na działkach o nr ewidencyjnych


I Działki w całości wchodzące pod inwestycję ( położone w liniach rozgraniczających terenu inwestycji): w tym stanowiących własność Powiatu Sanockiego 130, 242

II. Działki dzielone pod inwestycję ( położone w liniach rozgraniczających )

przechodzących na własność Powiatu Sanockiego w wyniku podziału - 122 ( 122/1,

122/2), 123 (123/1, 123/2), 241(241/1, 241/2), 243 (243/1, 243/2), 244 (244/1, 244/2),

346 (346/1, 346/2)

( w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału
przeznaczone pod inwestycję)

III. Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów

budowlanych:

122 (122/1, 122/2), 123 (123/1, 123/2), 241(241/1, 241/2, 346 (346/1, 346/2),

208

( w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym, podkreślono działki wód płynących)

Zainteresowani ,w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, mogę zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój 21 tel. 13 46 57 617, 13 46 57 621, w godzinach pracy Urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia .

Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.