Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Starszego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sanoku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sanoku

Główne obowiązki:

Prowadzenie postępowań administracyjnych przewidzianych przepisami Prawa budowlanego
(Dz.U. 2017r poz. 1332), z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z ustawą (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015), przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism, działalność
inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych, prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych, przyjmowanie stron postępowania, inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe budowlane,

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

- minimum 5 lat staż pracy,

- znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność obsługi komputera,

- Posiadanie obywatelstwa polskiego,

- Korzystanie w pełni z praw publicznych,

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (stażu pracy)
i wykształcenie,

- kopia uprawnień budowlanych

- kopia dowodu osobistego

- kopia prawa jazdy

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwa skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 26 stycznia 2018r w kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na Starszego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sanoku”. Dokumenty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku

Al. Wojska Polskiego 74

38-500 Sanok.

Inne informacje:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem. Uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów
i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem.

Oferty niespełniające wymagań oraz osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
16 stycznia 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
16 stycznia 2018
Nazwa pliku
Nabór
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
16 stycznia 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
16 stycznia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)