Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Nabór na stanowiska animatorów sportu na obiektach ORLIK Powiatu Sanockiego

Ogłoszenie

Powiat Sanocki ogłasza nabór na stanowiska:

  1. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15
  2. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK działającego przy I LO w Sanoku, ul. Zagrody 1

w okresie od 1 marca do 30 listopada 2017r.
w ramach Projektu
„Lokalny Animator Sportu”.

Forma i okres zatrudnienia umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2017 – 30.11.2017

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca 69 lub 138 godzin

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu

I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,

2) Przygotowanie pedagogiczne,

3) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

· organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),

· działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,

· włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,

· współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,

· organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,

· angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,

  • realizacja zadań Animatora zgodnie z zatwierdzonym Programem Ministra Sportu i Turystyki pn. „Lokalny Animator Sportu” na rok 2017,
  • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,
  • nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”,
  • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,

· doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,

· prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Sposób i termin składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 22 lutego 2017 roku (czwartek) do godziny 14.00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 1) z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK przy Zespole Szkół nr 2
w Sanoku”
lub z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK przy I LO w Sanoku”

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumentów nie odsyłamy.

4) Wszystkie załączniki są dostępne w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, pok. 58, parter budynku Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Sanockiego (www.powiat-sanok.pl) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia.

5) Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

6) Informacji o naborze udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. 013 46 52 938/931.

Informacje dodatkowe:

1. Informacje na temat programu „Lokalny Animator Sportu” dostępne są na stronie internetowej MSIT - https://bip.msit.gov.pl/download/2/7320/ProjektLokalnyAnimatorSportu.zip

2. Powiat Sanocki zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki lub zmiany dotychczasowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

3. Wynagrodzenie przysługuje w wysokości 1100 zł brutto miesięcznie, jako wynagrodzenie za wykonaną pracę w liczbie 69 godzin, co stanowić będzie I część wynagrodzenia animatora, wypłacaną przez Powiat Sanocki, natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostanie podpisana odrębna umowa z operatorem programu na wykonanie pracy w liczbie 69 godzin za wynagrodzeniem 1100 zł brutto miesięcznie (będzie to II część wynagrodzenia).

4. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dopuszcza się podpisanie umowy jedynie na część realizowaną przez Powiat (69 godz. w przypadku 1 Animatora na obiekcie lub po 35 godz. w przypadku 2 Animatorów na obiekcie).

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich

4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy),

5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy),

6. Załącznik nr 1 – oferta

7. Załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

8. Załącznik nr 3 - program działań „Animatora”

Wymagane załączniki należy wypełnić komputerowo.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
20 lutego 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
20 lutego 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 lutego 2017
Nazwa pliku
Informacja o wyniku naboru animatorów - 1 LO
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 lutego 2017
Nazwa pliku
Informacja o wyniku naboru animatorów - ZS 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 lutego 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)