Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, których realizację w 2013 roku wspiera Powiat Sanocki

Zarząd Powiatu w Sanoku , działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXX/356/2012 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sanockiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresieochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.