Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Informacja o możliwości uzyskania 99 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

I N F O R M A C J A

o możliwości uzyskania 99 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) wprowadziły możliwość uzyskania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 99 %.

Starosta Sanocki na wniosek strony udziela 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności :

a/ osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed

ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami

opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

b) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.

o Karcie Dużej Rodziny,

c) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

d) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu

ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

e) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47

ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Aby uzyskać bonifikatę w wysokości 99 %, w oparciu o art. 9a ww. ustawy należy:

1/ złożyć do Starosty Sanockiego wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej

według wzorów Nr 1 lub Nr 2, stanowiących załączniki do niniejszej informacji,

2/ przedłożyć dokumenty uprawniające do uzyskania bonifikaty w wysokości 99%.

Bonifikatę mogą uzyskać również osoby, które wniosły już opłatę jednorazową za przekształcenie.

Informuję, że, po uiszczeniu jednorazowej opłaty przekształceniowej nadal można uzyskać bonifikatę wynikającą z art. 9 ust. 3 ww. ustawy - w przypadku, gdy nie są spełnione warunki do uzyskania bonifikaty w wysokości 99 %.

W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

Dodatkowe informacje w sprawie udzielenia bonifikaty można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pok.nr 24, w godz. 800 - 1500 , tel. 13 46 57 612.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 września 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 września 2019
Nazwa pliku
WZÓR nr 1 - Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 września 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 września 2019
Nazwa pliku
WZÓR nr 2 - Wniosek o udzielenie 99% bonifikaty- po wniesieniu opłaty jednorazowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 września 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 września 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)