Ogłoszenie nr 595756-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

Powiat Sanocki: Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Sanocki, krajowy numer identyfikacyjny 37044070300000, ul. ul. Rynek  1 , 38500   Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 652 900, e-mail zp@powiat-sanok.pl, faks 134 652 988.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat-sanok.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.powiat-sanok.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiat Sanocki ul. Rynek 1 38-500 Sanok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych
Numer referencyjny: IN.272.19.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sprzedaży i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego oraz jednostek podległych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów. Szczegółowy opis asortymentu został zawarty w załączniku nr 6 - Szczegółowy wykaz asortymentu. Uwaga – materiały eksploatacyjne! Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był oryginalny lub o parametrach równoważnych - dopuszcza się również możliwość składania ofert na artykuły regenerowane. Jeżeli Zamawiający wymaga wyłącznie artykuł oryginalny jest to wyraźnie wskazane w opisie konkretnej pozycji zamówienia. W rozumieniu postanowień niniejszej specyfikacji przez artykuły oryginalne rozumie się – artykuły wyprodukowane w całości i wprowadzone do obrotu przez producenta sprzętu, do którego eksploatacji są przeznaczone W rozumieniu postanowień niniejszej specyfikacji przez artykuły o parametrach równoważnych rozumie się – artykuły wyprodukowane w całości i wprowadzone do obrotu przez innego producenta niż producent sprzętu, do którego eksploatacji są przeznaczone, pod warunkiem, że artykuły te nie są gorszej, jakości oraz zachowują taką samą wydajność jak odpowiadające im produkty oryginalne a użycie tych artykułów nie powoduje utraty gwarancji producenta sprzętu lub producent tych artykułów udziela własnej gwarancji na sprzęt, do którego eksploatacji zostaną użyte jego artykuły. W rozumieniu postanowień niniejszej specyfikacji przez artykuły regenerowane rozumie się – artykuły (niezależnie od producenta) do produkcji, których użyte zostały części, materiały lub inne elementy, które już wcześniej zostały wprowadzone do obrotu a następnie powtórnie zostały użyte do produkcji danego artykułu, pod warunkiem, że artykuły te nie są gorszej, jakości oraz zachowują taką samą wydajność jak odpowiadające im produkty oryginalne a użycie tych artykułów nie powoduje utraty gwarancji producenta sprzętu lub producent tych artykułów udziela własnej gwarancji na sprzęt, do którego eksploatacji zostaną użyte jego artykuły. W rozumieniu postanowień niniejszej specyfikacji przez wprowadzenie do obrotu rozumie się – sprzedaż lub dostarczenie artykułów przez producenta odbiorcom hurtowym lub detalicznym . Do każdego rodzaju dostarczonego asortymentu (składającego się na przedmiot zamówienia) powinna być dołączona informacja określająca rodzaj artykułu, jego parametry, ilość oraz nazwę i producenta. Przedmiot zamówienia w odniesieniu do artykułów biurowych musi być fabrycznie nowy, zdatny do użytku tj. posiadać właściwości użytkowe posiadać etykiety w języku polskim. Artykuły biurowe i eksploatacyjne muszą posiadać aktualne okresy ważności, minimum 12 miesięczne licząc od daty dostawy a nie produkcji (nie dotyczy materiałów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania). W przypadku dostawy wadliwych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych tj. nie spełniających wymogów określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wymiany dostarczonego asortymentu na swój koszt i dostawy asortymentu zgodnego z wymaganiami określonymi w SIWZ. W przypadku awarii urządzenia/drukarki spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów równoważnych lub regenerowanych: Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia /drukarki. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy. W przypadku trwałego uszkodzenia ograniczającego lub uniemożliwiającego użytkowanie urządzenia / drukarki spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów równoważnych lub regenerowanych, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia/drukarki na ten sam produkt lub w przypadku braku na rynku tego typu urządzenia /drukarki – do wymiany na urządzenie /drukarkę o parametrach nie gorszych niż trwale uszkodzone urządzenie/ drukarka, po uprzedniej akceptacji modelu przez Zamawiającego. W przypadku utraty gwarancji producenta urządzenia /drukarki na skutek awarii tego urządzenia/drukarki wynikłej ze stosowania materiału równoważnego lub regenerowanego, w ramach rekompensaty Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta za pozostały okres udzielonej gwarancji, bez zmiany jej warunków. Jeżeli wymieniony w ramach reklamacji materiał równoważny lub regenerowany nadal będzie wykazywał wady, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach obowiązującej umowy materiału oryginalnego producenta urządzenia/drukarki po cenie umownej dla wadliwego materiału równoważnego. Dostawa przedmiotu zamówienia do jednostek wymienionych w pkt. 2.5 odbywać się będzie w częściach na koszt wykonawcy po uprzednim złożeniu zamówienia przez Zamawiającego oraz zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż pierwsza dostawa odbędzie się w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Dostawa nastąpi w ciągu 14 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienie składane będzie telefonicznie, faxem lub emailem. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje transport oraz rozładunek z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia. Reklamacje dostarczonego przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga minimalnego 6 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. – Wykonawca zobowiązany jest do: a) odbioru reklamowanego towaru z siedziby Zamawiającego na swój koszt w czasie 36 godzin od chwili złożenia reklamacji , b) dostarczenia pełnowartościowego towaru w miejsce reklamowanego towaru w terminie 48 godzin. od chwili przyjęcia reklamacji. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych - Wykonawca powinien zapewnić nieodpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych odbywać się będzie na koszt Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w ciągu 4 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia z obowiązkiem wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór zużytych materiałów. UWAGA - Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w wymiarze co najmniej 60 % wartości zamówienia. Wykorzystanie opcji na pozostałe 40 % wartości zamówienia będzie uzależnione od zapotrzebowania w okresie trwania zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ 2Wykaz jednostek Powiatu Sanockiego, do których realizowana będzie dostawa (miejsce realizacji zamówienia): 1. Centrum Integracji Społecznej w Sanoku Ul. Stróżowska 16 38-500 Sanok 2. Dom Dziecka 38-500 Sanok, ul. Sadowa 21 3. I Liceum Ogólnokształcące ul. Zagrody 1 38 - 500 Sanok 4. II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku ul. Mickiewicza 11 38-500 Sanok 5. Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku Pl. Świętego Michała 6 Sanok 38-500 6. Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ul. Jezierskiego 21 38-500 Sanok 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku Kościuszki 16 38-500 Sanok 9. Powiatowy Urząd Pracy ul. Rymanowska 20A, 38-500 Sanok 10. Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 38-500 Sanoku 11. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ul. Stróżowska 16 38-500 Sanok 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku ul. Konarskiego 10 38-500 Sanok 13. Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1 38-500 Sanok 14. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, ul. Sobieskiego 23 38-500 Sanok, 15. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku ul. Stróżowska 15 38-500 Sanok 16. Zespół Szkół nr 3 w Sanoku ul. Stróżowska 16 38-500 Polska 17. Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

II.5) Główny kod CPV: 30192000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30197644-2
30199230-1
30199500-5
22851000-0
30192112-9
30125110-5
30192113-6
30237380-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek20,00
Czas realizacji pojedynczego zlecenia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH