Numer ogłoszenia: 49528 - 2012; data zamieszczenia: 20.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41648 - 2012 data 10.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 13 4652900, fax. 13 4652988.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: