Powiat Sanocki
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540134560-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.
Sanok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565505-N-2019
Data: 26/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Sanocki, Krajowy numer identyfikacyjny 37044070300000, ul. ul. Rynek  1, 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 652 900, e-mail zp@powiat-sanok.pl, faks 134 652 988.
Adres strony internetowej (url): https://powiat-sanok.pl/bip/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-04, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-08, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych