19 września 2011, 14:15

Sesja Rady Powiatu

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU W SANOKU

zawiadamia

że w dniu 23 września 2011r. o godz. 900

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XIV Sesja

RADY POWIATU w SANOKU

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 17.000 zł).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bieszczadzkim.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Sanockiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku i włączenia tej szkoły do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

12. Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego (nieruchomość w Dołżycy).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego (nieruchomość w Łukowem).

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r –119.858 zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok (kwota 96.000 zł ).

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako części wkładu własnego na realizację projektu pn. „Współpraca transgraniczna polsko-ukraińska pomiędzy Miejskim Pałacem Kultury im. Hnata Chotkiewicza we Lwowie a MDK w Sanoku.”

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r. -kwota 5.000 zł.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( 4.300 zł –ŚDS w Zagórzu).

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok –kwota 2.000 zł.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce-Nowotaniec.”

28. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu i Starostę Sanockiego informacji o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

29. Interpelacje i zapytania radnych.

30. Wnioski i oświadczenia.

31. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący

Rady Powiatu w Sanoku

Robert Pieszczoch
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988