1.Szkolenia dla nauczycieli – rok szkolny 2014/2015

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 w 56 placówkach oświatowych Powiatu Sanockiego zaczął się także drugi etap realizacji projektu pn.: „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Jest to już drugi rok działań w ramach tego projektu mającego na celu wspomaganie szkół w ich działalności. W placówkach biorących udział w projekcie przeprowadzona została diagnoza potrzeb prowadzona pod przewodnictwem SORE. Na jej podstawie powstały Roczne Plany Wspomagania Szkół w odniesieniu do roku szkolonego 2014/2015

W dniu 14.11.2014 r Powiat Sanocki podpisał umowę dotyczącą wykonania usługi polegającej na realizacji oferty doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów i konsultacji w ramach projektu pn. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim”. Wykonawcą została firma SELF Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne M. Mołoń, T. Kobylański S.C. z siedzibą w Rzeszowie 35-025, ul. Zygmuntowska 12/5

Warsztaty/wykłady/konsultacje realizowane będą zgodnie z diagnozą potrzeb w każdej szkole/przedszkolu od dnia podpisania umowy do 30 maja 2015 r. Warsztaty/wykłady/konsultacje odbywać się będą w szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie, w wyznaczonych pomieszczeniach, w dniach roboczych w godzinach przed i popołudniowych. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć w dni wolne od pracy pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściwego dyrektora szkoły/przedszkola oraz nauczycieli.

Zakładany wymiar czasu pracy w ramach każdej z części zamówienia na jednego prowadzącego wynosi: 15 godzin warsztatów (1 godz. = 45 min), 12 godzin wykładów i konsultacji grupowych (1 godz. = 45 min), 10 godzin konsultacji indywidualnych (1 godz. = 60 min), 5 godzin konsultacji grupowych (1 godz. = 60 min). Razem 42 godziny na każdą szkołę/przedszkole, liczba oraz liczebność grup zostanie ustalona w trakcie realizacji zlecenia.

Warsztaty/wykłady/konsultacje będą realizowane w każdej grupie przez jednego trenera zaakceptowanego przez Zamawiającego w ramach tematów wybranych z ofert doskonalenia nauczycieli i dyrektorów przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i dostosowanych do potrzeb szkół i przedszkoli z terenu powiatu sanockiego.


Wykaz szkół/przedszkoli, i tematów szkoleń/zajęć.

Lp.

Nazwa i adres szkoły/przedszkola

Temat zajęć

1

Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej 38-516 Tarnawa Dolna 28

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.

2

Gimnazjum w Tarnawie Dolnej 38-516 Tarnawa Dolna 28

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

3

Szkoła Podstawowa w Zagórzu 38-540 Zagórz, Piłsudskiego 70

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

4

Gimnazjum w Zagórzu, 38-540 Zagórz, Wolności 10

Rodzice są partnerami szkoły.

5

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

6

Szkoła Podstawowa nr 6 w Sanoku ul. Przemyska 80, 38-500 Sanok

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

7

Szkoła Podstawowa w Rzepedzi 38-542 Rzepedź, Osiedle A 30

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

8

Szkoła Podstawowa w Dobrej 38-503 Dobra 48

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

9

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3 w Sanoku ul. Podgórze 26, 38-500 Sanok

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 4 w Sanoku ul. Robotnicza 13a, 38-500 Sanok

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Al. Szwajcarii 5, 38-500 Sanok

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

12

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Nowotańcu 38-505 Nowotaniec 77

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

13

Gimnazjum w Zespole Szkół w Komańczy 38-543 Komańcza 249

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.

14

Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 38-500 Sanok, Niebieszczany 492

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

15

Gimnazjum w Niebieszczanach 38-500 Sanok, Niebieszczany 492

Praca z uczniem zdolnym.

16

Szkoła Podstawowa w Prusieku 38-500 Sanok, Prusiek 157

Ocenianie kształtujące.

17

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej 38-530 Zarszyn, Odrzechowa ul. Szkolna 1

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

18

Gimnazjum nr 1 Sanok 38-500 Sanok, Kochanowskiego 2

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.

19

Szkoła Podstawowa w Trepczy 38-500 Sanok, Trepcza, Sanocka 16

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.

20

Szkoła Podstawowa w Bukowsku 38-505 Bukowsko 142

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

21

I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku 38-500 Sanok, Zagrody 1

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

22

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku 38-500 Sanok, Mickiewicza 11

Nauczyciel 45+

23

ZS nr 1 w Sanoku Technikum nr 1 38-500 Sanok, Sobieskiego 23

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

24

Gimnazjum w Bukowsku 38-505 Bukowsko

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.

25

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach im. II Czechosł. Bryg. Spadochronowej 38-530 Zarszyn, Nowosielce 206

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.

26

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku ul. Rymanowska 17, 38-500 Sanok

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

27

Zespół Szkół w Besku - Szkoła Podstawowa ul. Kolejowa 54, 38-524 Besko

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

28

Zespół Szkół w Besku- Gimnazjum 38-524 Besko, Kolejowa 54

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

29

Szkoła Podstawowa w Zarszynie 38-530 Zarszyn, Bieszczadzka 19

Nauczyciel 45+

30

Gimnazjum w Zarszynie 38-530 Zarszyn, Bieszczadzka 19

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

31

Gimnazjum w Długiem im. Św. Jadwigi Królowej 38-530 Zarszyn, Długie 321

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.

32

Szkoła Podstawowa w Nowosielcach 38-533 Nowosielce 149

Nauczyciel 45+

33

Gimnazjum nr 3 w Sanoku 38-500 Sanok, Lipińskiego 63

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

34

Zespół Szkół nr 5 w Sanoku ( technikum) 38-500 Sanok, Jagiellońska 22

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

35

Szkoła Podstawowa w Pobiednie 38-505 Bukowsko, Pobiedno

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

36

Szkoła podstawowa nr 3 w Sanoku ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

37

Gimnazjum w Strachocinie 38-500 Sanok, Strachocina 341

Ocenianie kształtujące

38

Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 38-500 Sanok, Pakoszówka 222

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

39

Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 38-503 Mrzygłód 170

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet

40

Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 38-500 Sanok, Srogów Górny 137

Postawy uczniowskie.

41

Gimnazjum w Rzepedzi 38-542 Rzepedź, Osiedle A 30

Nauczyciel 45+

42

Szkoła Podstawowa w Czaszynie 38-516 Tarnawa Dolna, Czaszyn 191

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

43

Szkoła Podstawowa w Łukowem 38-516 Tarnawa Dolna, Łukowe 64

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

44

Gimnazjum nr 2 w Sanoku 38-500 Sanok, Sobieskiego 5

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

45

Przedszkole nr 1 w Sanoku ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok

Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła

46

Zespół Szkól nr 2 - Technikum nr 2 w Sanoku 38-500 Sanok, Stróżowska 15

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych -bezpieczny internet.

47

SP w Tyrawie Wołoskiej 38-535 Tyrawa Wołoska 138

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

48

ZS nr 2 - III Liceum Ogólnokształcące w Sanoku 38-500 Sanok, Stróżowska 15

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych -bezpieczny internet.

49

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku 38-500 Sanok, Stróżowska 16

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet, w tym dziennik elektroniczny

50

Technikum Nr 4 w Zespole Szkół nr 4 38-500 Sanok, Sadowa 21

Nauczyciel 45+ (bardziej wsparcie psychologiczne niż technologie informacyjne)

51

Samorządowe Publ. Przedszkole Nr 2 w Sanoku ul. Sadowa 11, 38-500 Sanok

Postawy uczniowskie – jak je kształtować?

52

Szkoła Podstawowa w Porażu 38-540 Zagórz, Poraż 45

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

53

Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu 38-530 Zarszyn, Jaćmierz 230

Rodzice są partnerami szkoły

54

Szkoła Podstawowa w Bażanówce 38-530 Zarszyn, Bażanówka 102

Ocenianie kształtujące

55

Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 38-500 Sanok, Kostarowce 79

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

56

Gimnazjum nr 4 w Sanoku 38-500 Sanok, Jana Pawła II 25

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988