Informacje ogólne o projekcie

Celem projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim” jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie sanockim poprzez kompleksowe wsparcie 52 szkół i 4 przedszkoli w latach 2013/2014 i 2014/2015 (opracowanie
i wdrożenie Powiatowego Planu Wspomagania, 112 Rocznych Planów Wspomagania dla szkół i przedszkoli , 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, spójnych z potrzebami szkół i przedszkoli). Projekt obejmie wsparciem 4 przedszkola, 52 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne; 1135 nauczycieli, 56 dyrektorów.

W ramach głównych działań zaplanowano:

 • opracowanie koncepcji wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie sanockim – Powiatowy Program Wspomagania;
 • przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach powiatu sanockiego – Roczne Plany Wspomagania;
 • prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w powiecie sanockim.

Planowane w ramach projektu zadania o charakterze merytorycznym zostały podzielone wg kompetencji i będą prowadzone przez specjalistów na wybranych stanowiskach funkcjonalnych: koordynatora merytorycznego, szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów sieci, ekspertów.

Działania merytorycznie wspierają pracownicy Starostwa Powiatowego w Sanoku, prawnicy, specjaliści ds. zamówień publicznych, doradcy metodyczni, konsultanci, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Pedagogicznej w Sanoku.

Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego przewiduje się do 28.08.2015 r. Całkowita wartość projektu realizowanego przez Powiat Sanocki wynosi 1 400 073,60 zł i jest sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych.

Działania prowadzone w ramach projektu pozwolą na sprawne przygotowanie się do realizacji zadań z zakresu wspomagania, poprzez: podniesienie kompetencji uczestników systemu doskonalenia (dyrektorów szkół, nauczycieli/nauczycielek, pracowników systemu wsparcia), przetestowanie funkcjonowania zmodernizowanego systemu, wykorzystanie w procesie doskonalenia potencjału wszystkich instytucji świadczących usługi na rzecz szkół /przedszkoli. Kompleksowe przygotowanie Powiatu Sanockiego do prowadzenia zadań z zakresu zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, w tym objęcie szkół i przedszkoli tym systemem, przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu III PO KL.

Szczegółowe cele projektu:

 • poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonaleń nauczycieli/nauczycielek w powiecie sanockim poprzez opracowanie PPW i analizę efektów jego wdrożenia,
 • poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli/nauczycielek z potrzebami placówek objętych projektem poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania szkoły/przedszkola opartych na 2 ofertach,
 • podniesienie kompetencji dyrektorów placówek objętych wsparciem projektu , które przystąpiły do projektu w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli/nauczycielek i zastosowania wniosków z przeprowadzonej oceny procesu doskonalenia,
 • poprawa współpracy dyrektor(ów)ek i nauczycieli/nauczycielek z placówek objętych wsparciem poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia

Oprócz przygotowania Powiatu Sanockiego do wdrażania nowych zadań, realizacja projektu przyczyni się pośrednio do:

 • oceny zmodernizowanego modelu sytemu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek,
 • poprawy jakości usług edukacyjnych oferowanych przez szkoły oraz przedszkola,
 • w wyniku wzrostu kompetencji społecznych oraz umiejętności metodycznych nauczycieli/nauczycielek i dyrektorów/dyrektorek nastąpi poprawa relacji między szkołami przedszkolami a rodzicami uczniów,
 • wskutek lepszego wykorzystania potencjału instytucji wspierającej szkoły/przedszkola ujawnią się ich własne potrzeby w zakresie rozwoju i doskonalenia kadr,
 • nastąpi wzrost stopnia świadomości w zakresie zasady równych szans w edukacji,
 • zwiększenia rangi oświaty na poziomie polityki lokalnej i poprawy jakości usług oferowanych przez szkoły,
 • stworzenia bazy ekspertów i bazy narzędzi wsparcia pracy dyrektorów/dyrektorek i nauczycieli/nauczycielek,
 • wypracowania powiatowej strategii funkcjonowania kompleksowego systemu wsparcia szkół i przedszkoli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.

Główne problemy w aspekcie istniejącego systemu doskonalenia kadr:

· nauczyciele/nauczycielki w powiecie sanockim korzystają z doskonalenia zawodowego na wysokim poziomie ukierunkowanego na ich potrzeby, ale nie wspiera ono kompleksowo szkół i placówek jako instytucji o różnorodnych specyficznych trudnościach.

· powiatowa jednostka doskonalenia ma kadrę przedmiotową doradców metodycznych, nie zatrudnia ekspertów do spraw wspierania szkół w całych obszarach (np. trudne zachowania uczniów, frekwencja, motywacja, współpraca ze środowiskiem, współpraca nauczycieli/nauczycielek, uczeń o specyficznych potrzebach itp),

· obecny system doskonalenia jest odzwierciedleniem niezadowalających wyników egzaminów zewnętrznych, zarówno w odniesieniu do danych krajowych, jak i wojewódzkich.

· Dyrektorzy i Rady Pedagogiczne wnioskują o narzędzia diagnostyczne i szkolenia z zakresu diagnostyki obszarów doskonalenia nauczycieli/nauczycielek (sondaż wśród 60 dyrektorów, 65 liderów WDN,2012r.).

· brak współpracy i kanałów upowszechniania doświadczeń

· doskonalenie zawodowe poszczególnych nauczycieli/nauczycielek nie poprawia ich współpracy w radzie oraz jej zespołach poziom zarządzania poszczególnymi szkołami jest różny.

· problem w braku systemowej współpracy placówek w zakresie doskonalenia nauczycieli/nauczycielek.

· ograniczone możliwości organizacyjne i finansowe nie pozwalają w doskonaleniu nauczycieli/nauczycielek sięgać po zewnętrzną pomoc ekspercką i najnowszą wiedzę.

Zarządzanie projektem

Proces zarządzania projektem będzie prowadzony zgodnie ze struktura zarządzania W procesie decyzyjnym uczestniczyć będzie cały personel Projektu (kobiety i mężczyźni). Kadra będzie dobrana wg kompetencji i zapoznana z polityką równości szans i płci. Kadra zarządzająca wyłoniona zostanie zgodnie z PZP:

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty nr 46 /2013 z dnia 06 sierpnia 2013 roku oraz zarządzeniem nr 61/2013 z dnia 23 września 2013 roku został powołany „ Zespół” do spraw realizacji projektu w składzie:

1) Koordynator projektu

2) Menadżer projektu

3) Asystent projektu

4) Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości PEFS

5) Kierownik projektu Wacław Krawczyk - Wicestarosta

6) Członek zespołu pomocniczego Monika Starejki - pracownik Biura Pozyskiwania Środków Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Sanoku

7) Członek zespołu pomocniczego Elżbieta Sośnicka - pracownik Biura Pozyskiwania Środków Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Sanoku

8) Członek zespołu pomocniczego Marek Sobolewski - pracownik Biura Pozyskiwania Środków Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Sanoku

9) Członek zespołu pomocniczego Jolanta Wermińska - pracownik Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Sanoku

10) Członek zespołu pomocniczego Michał Cyran - pracownik Wydziału Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Sanoku

11) Członek zespołu pomocniczego Leszek Gocek - pracownik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Sanoku

12) Członek zespołu pomocniczego Agnieszka Kornecka -Mitadis - pracownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Graficzną strukturę organizacyjną zarządzania projektem prezentuje załączony schemat

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988