3.WYJAZDY STUDYJNE w ramach sieci współpracy i samokształcenia

WYJAZDY STUDYJNE

w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Sieć pn: „PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TIK (ROK I)”

BEZPIECZNY INTERNET

Wyjazd studyjny – Powiat Ostrowiecki w dniach 10-12.04.2015

Obszary problemowe

 1. Niewystarczający poziom wiedzy na temat możliwości wykorzystania technik multimedialnych w procesie nauczania oraz brak współpracy w zakresie wspomagania uczniów a w szczególności

· niska jakość współpracy nauczycieli w zakresie systemu doskonalenia,

· niski poziom świadomości o sposobach ograniczania zagrożeń płynących z Internetu

 1. Niewystarczający poziom wiedzy nauczycieli w zakresie :

· wykorzystania narzędzi informatycznych do prowadzenia zajęć,

· form kształcenia przez internet,

· analizy regulacji prawnych związanych z prawem autorskim, ustawą o ochronie danych osobowych i legalnością oprogramowania,

· pozyskiwania darmowego oprogramowania,

· rozpoznania problemów multimedialnych patologii,

· jak walczyć z cyberprzemocą?

Cel główny

Cel główny wizyty studyjnej: wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci w kontekście wypracowania dobrych praktyk edukacyjnych w wybranym temacie i ich upowszechnienie w nowym modelu doskonalenia nauczycieli.

Cele szczegółowe

 • poznanie sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą,
 • Pokazanie jak wspierać proces nauczania przedmiotów ścisłych w celu inspirowania młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z techniką przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych,

Korzyści/efekty wizyty studyjnej

 • Nabycie wiedzy z zakresu aspektów prawnych regulujących wykorzystywanie zdobyczy intelektualnej,
 • Nabycie wiedzy praktycznej w zastosowaniu technik multimedialnych w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych,
 • Przygotowanie nauczycieli do tworzenia przestrzeni i narzędzi sprzyjających uczeniu się, a w szczególności interaktywnych pomocy dydaktycznych.
 • podniesienie poziomu wiedzy o nowym systemie doskonalenia nauczycieli
 • wzmocnienie jakości współpracy jako narzędzia samodoskonalenia,
 • promocja równościowego wsparcia szans kobiet i mężczyzn w obszarze zawodowego współzawodnictwa,
 • integracja i budowanie poczucia stabilności i odpowiedzialności grupowej,

Sieć pn: „Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego”

Wyjazd studyjny – Akademia filmowa Kino z klasą do Krakowa w dniach 24-26.04.2015 r

Obszary problemowe

1. Niedoceniona rola filmu na kształtowanie sfery poznawczej, intelektualnej i emocjonalnej uczniów, w tym:

 • Wysoki stopień wykorzystywania przez szkołę wyłącznie tradycyjnych technik przekazu wiedzy za pomocą słowa mówionego bądź pisanego,
 • Niska rola nauczyciela języka polskiego jako mentora i przewodnika po świecie wartości jakie niesie sztuka filmowa,
 • Małe zainteresowanie wśród uczniów wartościowymi pozycjami filmowymi,
 • Niski poziom aktywizacji intelektualnej uczniów wskutek braku podpowiedzi co warto obejrzeć,

2. Brak wiadomości i umiejętności nauczycieli w sferze wykorzystani a filmu jako elementu edukacji, w tym

 • Niska znajomość wiedzy z zakresu filmoznawstwa i historii kina nauczyciela-edukatora,
 • Brak wiedzy na temat filmowych form aktywizacji, które pozwalają na współuczestnictwo dzieci i młodzieży w procesie dydaktycznym,
 • Niska sprawność w zastosowaniu nowoczesnych technik i technologii, które podnoszą atrakcyjność i skuteczność przekazu wiedzy,

W/w problemy skutkują niezadowalającą jakością pracy w szkołach.

Cel główny

Podniesienie kompetencji i kultury audiowizualnej nauczycieli w zakresie edukacji filmowej oraz poznanie nowych możliwości i metod wykorzystania filmu na lekcjach w szkole, poprzez udział w warsztatach „Akademii filmowej Kino z Klasą”.

Cel szczegółowy

Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci na temat zastosowania filmu na lekcjach języka polskiego w połączeniu z konkretnymi problemami edukacyjnymi.

Korzyści/efekty wizyty studyjnej

 • Wsparcie w kształtowaniu świadomej postawy odbioru dzieła filmowego i umiejętności poruszania się w kulturze audiowizualnej,
 • wzmocnienie jakości współpracy jako narzędzia samodoskonalenia poprzez wzajemne zapoznanie ze stosowanymi praktykami i wspólne rozwiązywanie problemów,
 • promocja równościowego wsparcia szans kobiet i mężczyzn w obszarze zawodowego współzawodnictwa,
 • integracja oraz budowanie poczucia stabilności i odpowiedzialności grupowej

Sieć pn: „Dyrektor i pomoc psychologiczno-pedagogiczna”

Wyjazd studyjny – powiat nowotarski w dniach 22-24.05.2015

Obszary problemowe

1. niewystarczający poziom kompetencji dyrektorów w zakresie prowadzenia doskonalenia wg nowego modelu, w tym:

 • brak współpracy dyrektorów w zakresie wymiany informacji o stosowanych praktykach (problem wynikający z jednej strony z poczucia własnej „nieomylności”, zdolności i umiejętności wynikających z piastowanego stanowiska, obawy przed uznaniem za niekompetentnego - z drugiej strony, z braku okazji i możliwości wspólnego przebywania oraz wspólnej pracy stanowiącej punkt wyjścia do budowania trwałych relacji interpersonalnych i przepływu informacji)

2. niewystarczający poziom wiedzy dyrektorów w zakresie :

 • zarządzania przepływem informacji i dokumentów związanych z oceną ucznia pod kątem kwalifikacji do pomocy psychologiczno-pedagogicznej (niewystarczający poziom wiedzy dyrektorów i nauczycieli jak odczytywać i interpretować orzeczenia i opinie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne dokumenty mające wpływ na ocenę ucznia)
 • - znajomości oraz doboru metod i środków/instrumentów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów

W/w problemy skutkują niezadowalającą jakością organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Cel główny

Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci w kontekście wypracowania dobrych praktyk edukacyjnych w wybranym temacie i ich upowszechnienie w nowym modelu doskonalenia nauczycieli w lokalnym środowisku zawodowym (oświatowym)

Korzyści/efekty wizyty studyjnej

 • podniesienie wiedzy o nowym systemie doskonalenia nauczycieli,
 • wzmocnienie jakości współpracy jako narzędzia samodoskonalenia poprzez wzajemne zapoznanie ze stosowanymi praktykami i wspólne rozwiązywanie problemów,
 • promocja równościowego wsparcia szans kobiet i mężczyzn w obszarze zawodowego współzawodnictwa,
 • integracja oraz budowanie poczucia stabilności i odpowiedzialności grupowej

Sieć pn: „Jak skutecznie wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

Wyjazd studyjny – Centrum Nauki Kopernik do Warszawy w dniach 29-31.04.2015

Obszary problemowe

Niewystarczający poziom wiedzy nauczycieli w zakresie diagnozy oraz brak współpracy w zakresie wspomagania uczniów a w szczególności w tym:

 • jak rozpoznawać uzdolnienia matematyczne uczniów?
 • jak rozpoznawać trudności w uczeniu się matematyki?
 • jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
 • na jakie trudności napotykają uczniowie w uczeniu się matematyki?
 • jak pracować z uczniami z trudnościami?

Cel główny

Podniesienie wiedzy jak skutecznie wspierać dziecko w uczeniu się matematyki poprzez innowacyjny sposób prezentowania matematyki w otaczającym nas świecie.

Cele szczegółowe

 • Inspirowanie do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne doświadczenia oraz uczestnictwo w procesie twórczym.
 • Kształtowanie umiejętności szczególnie istotnych w XXI wieku i w pracy nauczyciela: komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.
 • Pokazanie jak wspierać proces nauczania przedmiotów ścisłych w celu inspirowania młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z techniką.

Korzyści/efekty wizyty studyjnej

 • Przygotowanie nauczycieli do tworzenia przestrzeni i narzędzi sprzyjających uczeniu się, a w szczególności interaktywnych pomocy dydaktycznych.
 • Przybliżenie nauczycielom metody nauczania przez dociekanie.
 • Poznanie zasad modelowania i projektowania obiektów w trójwymiarze (3D), co podniesie kompetencje w zakresie wykonywania pomocy dydaktycznych na lekcje geometrii i stereometrii.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988