Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w roku 2013.

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536 ze zm. ) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , zwanej dalej ustawą,
Starosta Powiatu Sanockiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji
pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, zwanych dalej
kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych
konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy w 2013 r.
2. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3
ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w 2013r.
3. Prace w komisjach konkursowych są nieodpłatne zarówno za udział w posiedzeniu komisji
jak i jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
II. Wymagania:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
działające na terenie Powiatu Sanockiego zgodnie z zapisami statutu lub z innymi
dokumentami;
2. Znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o
finansach publicznych.
3. Kandydat deklaruje znajomość co najmniej 1 obszaru tematycznego, w ramach którego
posiada kompetencje do oceny ofert oraz uzasadnia je .
III. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej:
1. Z utworzonej bazy, komisje konkursowe powoływane będą każdorazowo po ogłoszeniu
konkursu ofert przez Zarząd Powiatu Sanockiego w drodze Uchwały. Za powołanie
kandydatów do oceny ofert, które wpłynęły do danego konkursu są odpowiedzialne Wydziały
merytorycznie odpowiedzialne za ogłoszenie konkursu.
2. Jeżeli członkowie komisji konkursowych wybrani z bazy kandydatów oceniających
wnioski nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas , zgodnie z art 2da ustawy,
komisja konkursowa będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje
pozarządowe.
3.W przypadku braku zgłoszenia do bazy kandydatów oceniających wnioski z danego obszaru
tematycznego, komisja konkursowa, zgodnie z art 2da ustawy, działa bez udziału osób
reprezentujących organizacje pozarządowe.
IV. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji należy składać:
1. W biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1
2. Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500
Sanok. Zgłoszenie należy złożyć w kopercie, oznaczonej:
„Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w 2013 r.”
V. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie: od dnia 06 lutego 2013 r. do dnia 15 lutego 2013 r.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988