Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Od stycznia 2015 roku w Sanoku działa Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Został utworzony w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Sanoku jest filią ośrodka głównego mieszczącego się w Rzeszowie i założonego przez Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich Nowy Horyzont.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej informacji prawnej (w tym z mediacji), z bezpłatnych konsultacji psychologicznych (w tym z grupy wsparcia), oraz innych form pomocy (finansowych).

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

mieści się w siedzibie

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych

w Sanoku, ul. J. III Sobieskiego 1, na I piętrze, pokój 104

Pracujemy w godzinach:

Wtorek: 1000 1600

Czwartek: 1000 – 1500

Piątek: 1300 – 1600

Można się z nami kontaktować osobiście lub pod numerem telefonu: +48 570 596 462

Specjaliści pełnią swoje dyżury:

Prawnik: wtorek 1200 – 1600

Psycholog: czwartek 1200 – 1500

Grupa wsparcia: piątek 1430 – 1700 (co drugi tydzień)

FORMY UDZIELANEJ POMOCY:

· Pomoc prawna (w tym mediacje)

· Pomoc psychologiczna

· Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw

· Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową

· Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

· Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby

· Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa

· Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych powyżej

· Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

· Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988