Nadzór nad gospodarką leśną

Starosta Sanocki

zawiadamia

od dnia 01 stycznia 2013 r.

nadzór nad gospodarką leśną w lasach własności osób prywatnych,

spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów

prowadzony będzie przez służby Starostwa Powiatowego w Sanoku

Cechowanie drewna oraz wydawanie świadectwa legalności

pozyskanego drewna odbywać się będzie przez pracownika Starostwa

Informacje o zasadach prowadzenia nadzoru oraz druki wniosku o cechowanie drewna można uzyskać :

· na stronie internetowej www.powiat-sanok.pl w zakładce „Nadzór nad gospodarką leśną”

· w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26, tel. 13 46 57 630

Uwaga :

· Na pozyskanie oraz ocechowanie drewna niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli działki.

· Drewno cechowane będzie tylko w miejscu jego pozyskania w obrębie działki, z której zostało pozyskane.

· Pracownik cechujący drewno ma obowiązek odmówić ocechowania drewna znajdującego się poza działką, z której zostało pozyskane, oraz drewna na którego wycięcie nie wyrazili zgody wszyscy właściciele działki.

Druki wniosku o ocechowanie drewna i oświadczenia o własności lasu można pobrać :

· w siedzibie Starostwa : Sanok ul. Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta,

· w siedzibach Urzędów Gmin,

· u Sołtysów.

Wnioski o ocechowanie drewna można składać :

· w siedzibie Starostwa : Sanok ul. Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta,

· Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26,

· w siedzibach Urzędów Gmin,

· u Sołtysów.


Zasady nadzoru nad gospodarką leśną

Właściciele lasów zobowiązani są do prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze wskazaniami zawartymi w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji lasu.

Około 96% powierzchni lasów na terenie powiatu sanockiego posiada aktualne plany urządzenia lasu.

Wszyscy właściciele lasów na terenie powiatu sanockiego otrzymali uproszczony plan urządzenia lasu lub decyzję zatwierdzająca inwentaryzację stanu lasu.

Wyjątkiem mogą być właściciele, którzy nabyli lasy po wykonaniu planów lub właściciele gruntów, dla których dokonano zmiany klasyfikacji gruntów ( z gruntu rolnego na leśny ) np. po dokonanym zalesieniu lub po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów.

Zadania i obowiązki właścicieli lasów oraz uprawnienia organów kontrolnych w zakresie gospodarki leśnej określone zostały w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 5 ust. 1. pkt 2 „Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.”

Do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zalicza się lasy będące własnością :

· osób fizycznych ( prywatnych )

· gmin, powiatów, województw,

· spółek leśnych i wspólnot leśnych,

· spółdzielni,

· kościołów i związków wyznaniowych,

· spółek prawa handlowego

· partii politycznych i stowarzyszeńOBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LASÓW

Art. 9. 1. W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:

1) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;

2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;

3) ochrony gleby i wód leśnych.

2. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zadania właścicieli lasów określa, w drodze decyzji, starosta.

Art. 13. 1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;

2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ( inwentaryzacja );

5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:

a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Art. 24. Jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art. 13 albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3, w szczególności w zakresie:

1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych),

2) przebudowy drzewostanu,

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,

b) zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat,

c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

– starosta nakazuje wykonanie tych obowiązków i zadań w drodze decyzji.


ZASADY CECHOWANIA POZYSKANEGO DREWNA

Art. 14a. 1. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.

3. Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Art. 23. ust. 4. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta.

Zasady cechowania i wydawania świadectwa legalności pozyskania uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna ( Dz. U. Nr 36, poz. 201 )

Sprawy własnościowe :

Wniosek może zostać złożony przez właściciela lasu lub osobę posiadającą jego pełnomocnictwo.

Na pozyskanie oraz ocechowanie drewna niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli działki.

Zgoda wszystkich współwłaścicieli winna zostać złożona na oświadczeniu, które należy dołączyć do wniosku o ocechowanie drewna.

Cechowanie pozyskanego drewna przez pracownika Starostwa odbywać się będzie niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna, po dokonaniu pozytywnej weryfikacji własności gruntu.

W celu usprawnienia załatwienia sprawy wskazane jest zamieszczenie we wniosku numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu z właścicielem.

Druki wniosku o ocechowanie drewna i oświadczenia o własności lasu można pobrać :

· w siedzibie Starostwa : Sanok ul. Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta,

· Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26,

· w siedzibach Urzędów Gmin,

· u Sołtysów.

· na stronie internetowej www.powiat-sanok.pl w zakładce „Nadzór nad gospodarką leśną

Drewno cechowane będzie w miejscu jego pozyskania – w obrębie działki, z której zostało pozyskane.

Pracownik cechujący drewno ma obowiązek odmówić ocechowania drewna znajdującego się poza działką, z której zostało pozyskane, oraz drewna na którego wycięcie nie wyrazili zgody wszyscy właściciele działki.

Po pozytywnej weryfikacji spraw własnościowych oraz sprawdzenia zgodności pozyskania ze wskazaniami planu urządzenia lasu pracownik Starostwa dokona ocechowania pozyskanego drewna oraz wystawi właścicielowi świadectwo legalności pozyskanego drewna.

Uwaga

W przypadku konieczności pozyskania drewna związanych z przeprowadzeniem zabiegów sanitarnych związanych np. z uszkodzeniem drzewostanu ( np. wiatrołomy, wiatrowały, posusz ), które nie zostały ujęte w obowiązującym planie urządzenia lasu, właściciel przed pozyskaniem drewna winien nawiązać kontakt z leśniczym w celu przeprowadzenia oględzin lasu i ustalenia niezbędnych do wykonania zadań.

Kontakt telefoniczny nr telefonu: 13 46 57 630

Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i określić jasno cel kontaktu z leśniczym oraz położenie lasu ( najlepiej jest podać numer ewidencyjny działki).

Po zarejestrowaniu zgłoszenia właściwy terenowo leśniczy skontaktuje się z Państwem pod zostawionym w zgłoszeniu numerem telefonu.


Wyrąb drzewa niezgodny z planem urządzenia lasu

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589 z późn. zm. )

Art. 158. § 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia,

podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988