Informacje ogólne o projekcie


Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi
oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie
”, realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009 – 2014,
Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów
.


Całkowity koszt kwalifikowalny: 1 219 201 PLN

Wartość dofinansowania: 1 036 321 PLN (85% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład własny : 184 000 zł ( 15% )

Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Program Operacyjny: Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów. Rezultat 2: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcychw ramachMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Okres realizacji: kwiecień 2014 r. - marzec 2016 r.

Jednostka realizująca projekt: Powiat Sanocki

Partnerzy Projektu: Gmina Besko, Gmina Bukowsko, Gmina Komańcza, Gmina Sanok, Gmina Miasta Sanoka, Gmina Tyrawa Wołoska, Gmina Zagórz, Gmina Zarszyn, Nadleśnictwo Komańcza, Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Rzeszów

Opis problemu:

Inwazyjne gatunki obce wpływają negatywnie na środowisko przeobrażając je i wypierając gatunki rodzime. Nierzadko powodują szkody gospodarcze ( 12 mld euro rocznie w UE - dane Ministerstwa Środowiska), a nawet zagrażają zdrowiu człowieka, jak np. barszcz Sosnowskiego. Na poziomie UE oraz w poszczególnych krajach ustanawia się specjalne instrumenty prawne ( np. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r., w sprawie roślin i zwierząt gatunków obcych), w celu zapobiegania negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Wiele spośród tych gatunków nie jest bliżej znane społeczeństwu. Niektóre z nich, ze względu na ich estetykę lub właściwości użytkowe, rozprzestrzeniane są przez człowieka. Przekształcenia siedlisk w wyniku zmiany użytkowania lub zaniechania dotychczasowej gospodarki powodują zwiększenie szans zadomowienia się wielu gatunków obcych. Niekiedy brak wiedzy o biologii gatunku i procesie Inwazji utrudnia zwalczanie gatunku.

Podjęte działania:

W 2012 roku podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego zgłoszony został problem występowania gatunków inwazyjnych, w tym barszczu Sosnowskiego, oraz konieczność podjęcia kroków w celu jego likwidacji oraz zahamowania zadomawiania się tej rośliny.

Przygotowana została dokumentacja aplikacyjna do Programu Operacyjnego Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009 – 2014

W kwietniu 2014 r. projekt otrzymał dofinansowanie z terminem realizacji do marca 2016 r.

Obszarem realizacji projektu jest teren powiatu sanockiego, w szczególności obejmujący różne formy ochrony tj. rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, obszary NATURA 2000.

Grupy docelowe :

– bezpośrednie oddziaływanie: mieszkańcy powiatu sanockiego, osoby będące właścicielami nieruchomości na terenie powiatu sanockiego,

– pośrednio: turyści przebywający okresowo na terenie powiatu sanockiego.

Cel ogólny:

Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych.

Cele szczegółowe:

Podniesienie wiedzy wśród mieszkańców na temat oddziaływania gatunków inwazyjnych na rodzime gatunki roślin w powiecie sanockim;

Zahamowanie rozwoju i wnikania barszczu Sosnowskiego w teren powiatu oraz w Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie;

Opisanie gatunków chronionych i rzadkich znajdujących się na terenie powiatu.

Formy badania: ankiety przeprowadzane w gminach, zdjęcia, protokoły, dokumentacja naukowa.

Rezultaty projektu:

- Liczba osób, u których zwiększył się poziom wiedzy na temat gatunków Inwazyjnych,

- Wielkość obszaru, na którym zostały wykonane prace związane z ograniczeniem lub/i likwidacją gatunków inwazyjnych:

- Wielkość obszaru, na którym wykonano badania gatunków inwazyjnych.

- Liczba przygotowanych konspektów naukowych.

- Liczba publikacji naukowych.

Darmowy licznik odwiedzin
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988