Rok 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla potrzeb stawów PZW Zarząd Okręgu w Krośnie pobór i piętrzenie wód powierzchniowych potoku Pielnica oraz odprowadzanie wód. (pdf, 50.82 KB)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód udzielonego decyzją Starosty Sanockiego OS.6341.24.2013 P.p. H. i W. Toczek na wprowadzanie ścieków bytowych z własnego gospodarstwa (pdf, 57.39 KB)wiadomienie o wszczęciu postępowania adm. i zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 października 2019r. znak : RZ.ZUZ.1.421.377.2019.NS (pdf, 76.93 KB)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. i zakończeniu zbierania materiału dow. w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.10.2019r. znak RZ.ZUZ.1.421.381.2019.NS (pdf, 83.49 KB)Zawiadomienie dotyczące zmiany decyzji udzielającej GDDKiA Oddział w Rzeszowie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Zator-Medyka do rowu w miejscowości Besko (pdf, 68.37 KB)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Sanockiego OS.6341.71.2015 z dnia 15.12.2015 r. (pdf, 70.96 KB)Inf. o wydaniu przez Dyrektora PGW WP RZGW w Rzeszowie post. utrz. w mocy post. Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Przemyślu w sprawie odm. sprost. oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego (pdf, 95.80 KB)Inf. o wszczęciu postęp. adm. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie na przekroczenie kablem elektroenergetycznym śr. napięcia potoku Płonka, potoków bez nazwy, potoku Horiwka (pdf, 67.34 KB)Inf. o wydaniu przez Dyr. PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu o wydaniu dec. udzielającej PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, RE Sanok pozw. wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń kablem elektroenerget. śr. nap. pod dnem cieków wodnych (pdf, 61.38 KB)Inf. Dyr. PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu o wszczęciu postęp. adm. z wniosku Voice Net S.A. dot. wydania pozwol. wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - linia światłowodowa napowietrzna. (pdf, 55.10 KB)Informacja Dyr. PGW WP Zarząd Zlewni w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku GPGK z/s w Szczawnem w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z rzeki Wisłok z ujęcia zlokalizowanego w m-ci Wislok Wielki (pdf, 85.47 KB)Inf. Dyrektora PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu o wydaniu dec. udzielającej Voice Net S.A. pozw. wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - linia światłowodowa napowietrzna i kablową (pdf, 56.44 KB)
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988