Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w km od 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska” oraz Zadanie 2. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 5+285 do 6+464” IN.272.18.2018

Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w km od 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska” oraz Zadanie 2. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 5+285 do 6+464”

IN.272.18.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w km od 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska” oraz zadania 2. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 5+285 do 6+464”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

W ramach zadania 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w km od 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska” zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne – oczyszczenie rowów z namułu,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- ułożenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego w miejscach przełomów,

- skropienie emulsją asfaltową,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 9 cm,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej o gr. 5 cm

- usypanie poboczy z kruszywa.

CPV 45233140-2

W ramach zadania 2 ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 5+285 do 6+464” zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne – nasypy oraz oczyszczenie rowów z namułu,

- kolektor kanalizacji deszczowej,

- umocnienie rowów,

- poszerzenie jezdni na odcinku chodnika,

- chodnik z kostki betonowej w tym zjazdy w jego ciągu,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 9 cm,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej o gr. 4 cm,

- oznakowanie pionowe,

- montaż barier drogowych.

CPV 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia: Zadanie 1 – 28.09.2018 r., Zadanie 2 - 30.10.2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2018 r. o godz. 08:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988