wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku „A” RCRE w Sanoku” IN.272.1.39.2019

Sanok, 2019-07-22

IN.272.1.39.2019

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku „A” RCRE
w Sanoku”

CPV 71320000-7, 71220000-6

1. Zamawiający – Powiat Sanocki, planuje udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku „A” RCRE w Sanoku” obejmującej:

· Audyt energetyczny,

· Projekt budowlany,

· Projekt wykonawczy,

· Kosztorys inwestorski, przedmiar robót,

· Materiały przetargowe (szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

· Wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Opis zamówienia: Wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatu Sanockiego – budynek „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. Stróżowska 16, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz kosztorysu inwestorskiego dla najefektywniejszego wariantu termomodernizacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. z 2009r nr.43 poz. 346 z późn. zm.). Wykonanie audytu energetycznego dla budynku musi określać zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii.

W ramach wykonywanego audytu wybrany wykonawca rozważy rozwiązania w zakresie: termomodernizacji przegród (ścian, okien, drzwi), zmiany oświetlenia na energooszczędne, modernizacji układu grzewczego i CWU.

Opracowane dokumenty mogą służyć do złożenia wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych.

Audyt energetyczny/dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych oraz z zapisami ustawy Prawo budowlane.

W przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję współfinansującą na etapie oceny formalnej i konieczności dokonania korekty, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Opis budynku podlegającego opracowaniu:

Lp.

Adres budynku

Ilość kondygnacji

Pow. użytkowa/netto budynku (m2)

1.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku – Budynek A

ul. Stróżowska 16

1

2008,06

Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy budynku oraz ewentualne pomiary. Dokładna analiza i pomiary budynków mają umożliwić wykonanie stosowanych obliczeń oraz przyjęcie odpowiednich założeń w audycie energetycznym. Zamawiający dopuszcza wizytę wykonawcy w budynku przed złożeniem oferty, której dotyczy zapytanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki.

2. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 20.12.2019 roku.

3. W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny brutto w złotych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

4. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do
2 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zp@powiat-sanok.pl

5. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: P. Michał Cyran /P. Bartosz Mrugała, tel. 13 46 52 929 /942, w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe
w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w godzinach od 7.30 - 15.30

W załączeniu:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988