IN.272.7.2017 - Usługa przeprowadzenia szkoleń doskonalących-zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego F

IN.272.7.2017

ZAMAWIAJACY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa przeprowadzenia szkoleń doskonalących-zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Powiat Sanocki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń doskonalących-zawodowych dla nauczycieli z zakresu:

Część - 1 Kurs doskonalący - cukiernictwo II stopnia - dla 1 os.

Część - 2 Kurs doskonalący – HACCP - dla 1 os.

Część - 3 Kurs doskonalący - rachunkowość i podatki - dla 5 os (2 os. - moduł 1, 3 os. - moduł 2)

Część - 4 Kurs doskonalący - obsługa programu Optima - dla 1 os.

Część - 5 Kurs doskonalący - szkolenie kierowników ds. bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych - dla 2 os.

Część - 6 Kurs doskonalący - gospodarka odpadami w świetle przepisów - dla 2 os.

Część - 7 Kurs doskonalący - specjalista w zakresie organizacji transportu - dla 2 os.

Część - 8 Kurs doskonalący - szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – 3 os.

Część - 9 Kurs doskonalący - obsługa i funkcje arkusza kalkulacyjnego – dla 6 os.

Część - 10 Kurs doskonalący - szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – dla 2 os.

Część - 11 Szkolenie doskonalące w zawodzie -ABS/ASR system regulacji siły hamowania – 2 os.

Część - 12 Szkolenie doskonalące w zawodzie - Specjalista ds. ochrony środowiska – dla 1 os.

Część - 13 Szkolenie doskonalące w zawodzie -„Modernizowanie, Konfigurowanie i nadzorowanie nowoczesnych sieci Ethernet i bezprzewodowych oraz utrzymanie linii telefonicznych i central – dla 2 os.

Część - 14 Szkolenie doskonalące w zawodzie -„Projektowanie procesów wytwarzania w systemach CAM” – dla 1 os.

Część - 15 Szkolenie doskonalące - inteligentny dom (automatyka instalacyjna) – dla 2 os.

Część - 16 Szkolenie doskonalące - SEP (grupa I) - pomiary, dozór i eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji do 1kV – dla 1 os.

Część - 17 Szkolenie doskonalące - badanie instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu – dla 2 os.

Część - 18 Szkolenie doskonalące - instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem – dla 2 os.

Część - 19 Szkolenie doskonalące - wykorzystanie elearningu do tworzenia kursów oraz przygotowanie materiałów do publikacji na platformie - dla 1 os.

Część - 20 Szkolenie doskonalące - sieci transmisji danych CAN / LIN – diagnostyka - dla 1 os.

Część - 21 Szkolenie doskonalące - budowa i diagnostyka systemów sterowania silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego VE/VR EDC – dla 1 os.

Część - 22 Szkolenie doskonalące - diagnostyka nowoczesnych diesli – dla 2 os.

Część - 23 Szkolenie doskonalące - diagnostyka automatycznych skrzyń biegów – dla 1 os.

Część - 24 Szkolenie doskonalące - budowa i diagnostyka silników ZI nowoczesne konstrukcje – dla 1 os.

Część - 25 Szkolenie doskonalące - podstawy diagnostyki układów elektrycznych – dla 1 os.

Część - 26 Szkolenie doskonalące - układy hamulcowe z systemem ABS,ABS/EBV,ABS/EDS,ABS/ASR,MSR – dla 1 os.

Część - 27 Szkolenie doskonalące - języki programowania – dla 4 os.

Część - 28 Szkolenie doskonalące - naprawa sprzętu komputerowego – dla 3 os.

Część - 29 Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych fryzjerskich z metod zagęszczania i przedłużania włosów – dla 1 os.

Część - 30 Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych fryzjerskich z zakresu strzyżeń i koloryzacji – dla 1 os.

Część - 31 Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych fryzjerskich z zakresu programów komputerowych do wizualizacji oraz stylizacji fryzur – dla 1 os.

Część - 32 Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych turystycznych – dla 1 os.

Część - 33 Kurs podstawowy i rozszerzony w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie kształcenia programu REVIT przeznaczonego do projektowania architektonicznego oraz sporządzania dokumentacji technicznej – dla 3 os.

Część - 34 Kurs podstawowy i rozszerzony w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie kształcenia programu ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS przeznaczonego do obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcyjnych – dla 1 os.

Część - 35 Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) – dla 1 os.

1.2. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.3. Użyte terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Powiat Sanocki.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Ogłoszenia.

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 Ogłoszenia.

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.4. Dane Zamawiającego:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Znak Postępowania: IN.272.7.2017

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się w/w znakiem.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

CPV 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 35 części.:

Część - 1 Kurs doskonalący - cukiernictwo II stopnia - dla 1 os.

Część - 2 Kurs doskonalący – HACCP - dla 1 os.

Część - 3 Kurs doskonalący - rachunkowość i podatki - dla 5 os (2 os. - moduł 1, 3 os. - moduł 2)

Część - 4 Kurs doskonalący - obsługa programu Optima - dla 1 os.

Część - 5 Kurs doskonalący - szkolenie kierowników ds. bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych - dla 2 os.

Część - 6 Kurs doskonalący - gospodarka odpadami w świetle przepisów - dla 2 os.

Część - 7 Kurs doskonalący - specjalista w zakresie organizacji transportu - dla 2 os.

Część - 8 Kurs doskonalący - szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – 3 os.

Część - 9 Kurs doskonalący - obsługa i funkcje arkusza kalkulacyjnego – dla 6 os.

Część - 10 Kurs doskonalący - szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – dla 2 os.

Część - 11 Szkolenie doskonalące w zawodzie -ABS/ASR system regulacji siły hamowania – 2 os.

Część - 12 Szkolenie doskonalące w zawodzie - Specjalista ds. ochrony środowiska – dla 1 os.

Część - 13 Szkolenie doskonalące w zawodzie -„Modernizowanie, Konfigurowanie i nadzorowanie nowoczesnych sieci Ethernet i bezprzewodowych oraz utrzymanie linii telefonicznych i central – dla 2 os.

Część - 14 Szkolenie doskonalące w zawodzie -„Projektowanie procesów wytwarzania w systemach CAM” – dla 1 os.

Część - 15 Szkolenie doskonalące - inteligentny dom (automatyka instalacyjna) – dla 2 os.

Część - 16 Szkolenie doskonalące - SEP (grupa I) - pomiary, dozór i eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji do 1kV – dla 1 os.

Część - 17 Szkolenie doskonalące - badanie instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu – dla 2 os.

Część - 18 Szkolenie doskonalące - instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem – dla 2 os.

Część - 19 Szkolenie doskonalące - wykorzystanie elearningu do tworzenia kursów oraz przygotowanie materiałów do publikacji na platformie - dla 1 os.

Część - 20 Szkolenie doskonalące - sieci transmisji danych CAN / LIN – diagnostyka - dla 1 os.

Część - 21 Szkolenie doskonalące - budowa i diagnostyka systemów sterowania silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego VE/VR EDC – dla 1 os.

Część - 22 Szkolenie doskonalące - diagnostyka nowoczesnych diesli – dla 2 os.

Część - 23 Szkolenie doskonalące - diagnostyka automatycznych skrzyń biegów – dla 1 os.

Część - 24 Szkolenie doskonalące - budowa i diagnostyka silników ZI nowoczesne konstrukcje – dla 1 os.

Część - 25 Szkolenie doskonalące - podstawy diagnostyki układów elektrycznych – dla 1 os.

Część - 26 Szkolenie doskonalące - układy hamulcowe z systemem ABS,ABS/EBV,ABS/EDS,ABS/ASR,MSR – dla 1 os.

Część - 27 Szkolenie doskonalące - języki programowania – dla 4 os.

Część - 28 Szkolenie doskonalące - naprawa sprzętu komputerowego – dla 3 os.

Część - 29 Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych fryzjerskich z metod zagęszczania i przedłużania włosów – dla 1 os.

Część - 30 Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych fryzjerskich z zakresu strzyżeń i koloryzacji – dla 1 os.

Część - 31 Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych fryzjerskich z zakresu programów komputerowych do wizualizacji oraz stylizacji fryzur – dla 1 os.

Część - 32 Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych turystycznych – dla 1 os.

Część - 33 Kurs podstawowy i rozszerzony w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie kształcenia programu REVIT przeznaczonego do projektowania architektonicznego oraz sporządzania dokumentacji technicznej – dla 3 os.

Część - 34 Kurs podstawowy i rozszerzony w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie kształcenia programu ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS przeznaczonego do obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcyjnych – dla 1 os.

Część - 35 Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) – dla 1 os.

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwany dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminy realizacji zamówienia dla poszczególnych części zostały określone w Załączniku nr 1 do ogłoszenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W OFERCIE

4.1 Wykonawca składa wypełniony formularz oferty, zgodny z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy;

5. INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Z EFS.

Zamówienie jest współfinansowane z EFS.

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (email zp@powat-sanok.pl ), faksem (nr faksu 13 46 52 988) lub pisemnie.

6.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, a także zmiany lub wycofania oferty.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wyznaczonym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Bartosz Mrugała, nr telefonu 13 46 52 942, e-mail zp@powiat-sanok.pl .

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.1 Ogłoszenia.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę (załącznik nr 2 – formularz oferty) zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

9.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

9.3 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym w następujący sposób: OFERTA IN.2721.7.2017 Usługa przeprowadzenia szkoleń doskonalących-zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” – nie otwierać przed dniem 6 kwietnia 2017 roku, do godz. 1220”.

9.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 6 kwietnia 2017 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1220 w dniu 6 kwietnia 2017 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.3 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

11.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kalkulacji własnej.

11.2 Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, wynikające z wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

11.3 Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie musi już uwzględnić ich wartość w ostatecznej cenie oferty.

11.4 Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.

12. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

12.1 Kryterium oceny ofert – cena 100 |%.

12.2 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu.

12.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

13.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

13.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy w terminie wyznaczonym prze Wykonawcę.

13.3 Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-sanok.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na wskazanej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia

14. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilość części: 35.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988