Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica polegająca na odtworzeniu zniszczonego przepustu w km 10+781 w miejscowości Średnie Wielkie. IN.272.1.32.2018

IN.272.1.32.2018 Sanok, dn. 26.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica polegająca na odtworzeniu zniszczonego przepustu w km 10+781 w miejscowości Średnie Wielkie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica polegająca na odtworzeniu zniszczonego przepustu w km 10+781 w miejscowości Średnie Wielkie, w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie nasypów,

- wykonanie ścianki wylotu przepustu,

- umocnienie skarp koszami siatkowo kamiennymi,

- montaż barier drogowych,

- ubezpieczenie dna potoku narzutem kamiennym.

CPV 44132000-4, 45233142-6

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni wykazać dysponowanie osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (minimum 1 osoba), który to musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 70 dni od daty podpisania umowy.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran, Marzena Jachińska tel. 13 46 529 42, 13 46 529 29 (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), w godz. 7 30 – 15 30.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 09.07.2018 r. do godziny 08.40 z opisem na kopercie - Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica polegająca na odtworzeniu zniszczonego przepustu w km 10+781 w miejscowości Średnie Wielkie.

W ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za całość zakresu robót objętych przedmiarem.

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godz. 09.00 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o udostępniony przedmiar robót oraz dokumenty poświadczające kwalifikacje osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988