Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce - Trepcza w km 4+334 - 4+458 w m. Trepcza – polegająca na budowie chodnika IN.272.1.29.2016

IN.272.1.29.2016 Sanok, dn. 15.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce - Trepcza w km 4+334 - 4+458 w m. Trepcza – polegająca na budowie chodnika na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z przedmiarem robót, SST i dokumentacją techniczną.

CPV 45233222-1, 45233140-2,

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- poszerzenia jezdni,

- kolektora odwadniającego,

- ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych,

- odcinka 124 mb chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej,

Termin wykonania zamówienia – 09.12.2016 r.

WAŻNE! Załączona dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres inwestycji, należy wyceniać wyłącznie zakres objęty przedmiarem robót oraz treścią niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady – 36 m-cy.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Marzena Jachińska (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwo Powiatowe w Sanoku), tel. 13 46 529 29, 942 w godz. 7 30 – 15 30, mail: zp@powiat-sanok.pl

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 22.09.2016 r. do godziny 14.00 z opisem na kopercie - Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce - Trepcza w km 4+334 - 4+458 w m. Trepcza – polegająca na budowie chodnika

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2016 r. o godz. 14.10 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.


Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena. W kalkulacji ceny oferty należy ująć opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988